Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By near_2806
#750643 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn V¨n Kho¸ng QTNL A - K38

2

§· cã nhiÒu t¸c gi¶ nghiªn cøu vÒ c¸c vÊn ®Ò tiÒn l−¬ng c¶ vÒ lý
thuyÕt vµ thùc tiÔn nh»m t×m ra c¸c ph−¬ng ph¸p h÷u hiÖu nh»m hoµn
thiÖn c«ng t¸c x©y dùng vµ qu¶n lý quü tiÒn l−¬ng ®Ó khuyÕn khÝch ®éng
viªn ng−êi lao ®éng tÝch cùc lµm viÖc . Song trong thùc tiÔn c«ng t¸c tiÒn
l−¬ng trong c¸c doanh nghiÖp vÉn cßn nh÷ng vÊn ®Ò ch−a hîp lý víi tÊt
c¶ nh÷ng vÊn ®Ò , lý do nªu trªn mµ em lùa chän ®Ò tµi – Hoµn thiÖn
c«ng t¸c x©y dùng vµ qu¶n lý quü tiÒn l−¬ng –

Trong suèt thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm
Tr−íng ,em ®· nghiªn cøu thùc tiÔn ho¹t ®éng c«ng t¸c tiÒn l−¬ng trong
hÖ thèng c¸c chÝnh s¸ch , biÖn ph¸p nh»m khuyÕn khÝch ng−êi lao ®éng
, kÕt hîp víi sù lùa chän c¸c ph−¬ng ph¸p hîp lý vÒ t¨ng c−êng c«ng
t¸c qu¶n lý quü tiÒn l−¬ng trong doanh nghiÖp ,®Ó tõ ®ã ®−a ra c¸c kiÕn
nghÞ nh»m –Hoµn thiÖn c«ng t¸c x©y dùng vµ qu¶n lý quü tiÒn
l−¬ng“

Xây dựng và quản lý tiền lương đúng đắn, chặt chẽ sẽ góp phần giảm bớt 1 phần không nhỏ chi phí sản xuất, kinh doanh của DN
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement