Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By boytrunghoa_hp1990
#750642 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Biện pháp nâng cao công tác quản trị nhân sự tại công ty đầu tư xây lắp thương mại Hà Nội
KILOBOOK.COM


2
viÖc ®Çu tiªn ph¶i quan t©m ®Õn vÊn ®Ó nh©n sù. VÊn ®Ò sö dông con ng−êi thÕ nµo cho cã hiÖu qu¶, ®Ó khai th¸c ®−îc hÕt tiÒm n¨ng vèn cã cña hä, lµ mét c«ng viÖc cã vai trß quan träng. §ßi hái c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i cã ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn khoa häc, cã c¸ch thøc n¾m b¾t n¨ng khiÕu, hiÓu ®−îc t©m lý tõng ng−êi …trªn c¬ së ®ã bè trÝ s¾p xÕp hä vµo nh÷ng c«ng viÖc thÝch hîp ®Ó triÖt ®Ó tËn dông ®−îc kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña ng−êi lao ®éng, tinh thÇn say mª vµ lßng nhiÖt t×nh cña hä.
Còng gièng nh− c¸c c¬ quan ®¬n vÞ kh¸c tån t¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng
C«ng ty §Çu t− X©y l¾p Th−¬ng m¹i Hµ Néi ®· ®Æc biÖt quan t©m chó träng ®Õn viÖc QTNS, ho¹ch ®Þnh bè trÝ sö dông con ng−êi. Trong b¸o c¸o nµy, b¾ng nh÷ng kiÕn thøc khoa häc ®· nghiªn c−ó trong qu¸ tr×nh häc tËp t¹i tr−êng, kÕt hîp víi qu¸ tr×nh thùc tËp tèt nghiÖp, ®i s©u vµo thùc tÕ t¹i C«ng ty §Çu t− X©y l¾p Th−¬ng m¹i Hµ Néi, t«i muèn ®Ò cËp ®Õn vai trß to lín cña c«ng t¸c QTNS trong v¨n pnßng C«ng ty th«ng qua ®Ò tµi "Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao c«ng t¸c QTNS t¹i C«ng ty §Çu t− X©y l¾p Th−¬ng m¹i Hµ Néi ". ChÝnh c«ng t¸c QTNS khi ®· ®−îc ¸p dông mét c¸ch khoa häc vµ ®óng h−íng cïng víi nç lùc cña toµn bé CBCNV trong c«ng ty ®· gióp cho c«ng ty tån t¹i vµ hiÖn nay ®ang tõng b−íc lín m¹nh vµ ngµy cµng ph¸t triÓn. §Ó thÊy ®−îc vai trß to lín cña c«ng t¸c QTNS trong C«ng ty, trong b¸o c¸o nµy ta ph¶i ®i s©u t×m hiÓu thùc tr¹ng tæ chøc QTNS t¹i C«ng ty tõ ®ã ®−a ra ®−a ra c¸c biÖn ph¸p n©ng cao nh»m ph¸t huy c«ng t¸c nµy.
Qua thêi gian dµi nghiªn cøu vµ häc tËp t¹i tr−êng §¹i häc D©n lËp Ph−¬ng
§«ng ®−îc sù tËn t×nh d¹y b¶o mét c¸ch ch©n thµnh vµ nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy c« trong tr−êng ®· truyÒn ®¹t cho t«i nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c Qu¶n trÞ V¨n phßng. §ång thêi sau khi thùc tËp t¹i C«ng ty §Çu t− X©y l¾p Th−¬ng m¹i Hµ néi ®−îc sù nhiÖt t×nh chØ b¶o, gióp ®ì cña c¸c c¸n bé nh©n viªn trong C«ng ty ®· cung cÊp nh÷ng th«ng tin v« cïng cÇn thiÕt gióp cho t«i hoµn thµnh tèt ®Ò tµi nghiªn cøu vÒ c«ng t¸c QTNS cña m×nh.
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o ®· b¶o ban d¹y dç trong qu¸
tr×nh häc tËp t¹i tr−êng, ®Æc biÖt lµ sù chØ b¶o nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o h−íng dÉn: Th¹c sÜ TrÇn H÷u Kh−¬ng. C¶m ¬n ban Gi¸m ®èc, c¸c CBCNV cña C«ng ty §Çu t− X©y l¾p Th−¬ng m¹i Hµ néi ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn cho t«i hoµn thµnh tèt chuyªn ®Ò nµy.
Cũng giống như các cơ quan đơn vị khác tồn tại trong nền KTTT, công ty đầu tư xây lắp thương mại Hà Nội đã đặc biệt quan tâm chú trọng đến việc quản trị nhân sự
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement