Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By diemconuong86
#750641 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở viện luyện kim đen
KILOBOOK.COM

2

Ch−¬ng I
Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ qu¶n trÞ nh©n lùc
I. Qu¶n trÞ nh©n lùc trong doanh nghiÖp
1. B¶n chÊt:
- ë bÊt kú mét doanh nghiÖp, mét tæ chøc dï lín hay nhá th× yÕu tè
con ng−êi lu«n ®−îc coi träng nhÊt, bëi nã quyÕt ®Þnh phÇn lín thµnh c«ng
hay thÊt b¹i cña mét tæ chøc. Bëi vËy mµ qu¶n trÞ nh©n lùc lµ mét yÕu tè
kh«ng thÓ thiÕu ®−îc trong sù qu¶n lý ®ã.
- Qu¶n trÞ nh©n lùc lµ: Tæng thÓ c¸c ho¹t ®éng nh»m thu hót h×nh
thµnh, x©y dùng, sö dông vµ duy tr× ph¸t triÓn mét lùc l−îng lao ®éng cã
hiÖu qu¶ ®¸p øng yªu cÇu ho¹t ®éng cña tæ chøc, ®¶m b¶o thùc hiÖn th¾ng
lîi nh÷ng môc tiªu vµ tho¶ m·n ng−êi lao ®éng tèt nhÊt.
- Qu¶n trÞ nh©n lùc víi môc ®Ých nh»m sö dông tèi ®a hiÖu qu¶ nguån
nh©n lùc cña doanh nghiÖp vµ cung cÊp cho doanh nghiÖp nguån nh©n lùc
cã hiÖu qu¶ trªn c¬ së ®ãng gãp cã hiÖu suÊt cña tõng c¸ nh©n ng−êi lao
®éng, qu¶n trÞ nh©n lùc trong doanh nghiÖp liªn quan ®Õn 2 vÊn ®Ò.
+ Thø nhÊt lµ qu¶n lý con ng−êi: Lµ viÖc qu¶n lý h»ng ngµy ®èi víi tËp
thÓ lao ®éng, x©y dùng nh÷ng ª kÝp, ®−îc ®iÒu ®éng, ®iÒu phèi t¹o ra trong
doanh nghiÖp, cã kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn ra nh÷ng sai sãt vÒ mÆt kinh tÕ kü
thuËt.
+ Thø hai lµ tèi −u ho¸ nguån lùc: Lµ c«ng t¸c s¾p ®Æt cña nh÷ng
ng−êi cã tr¸ch nhiÖm, nh÷ng kü thuËt cô thÓ vµ nh÷ng c«ng cô ®Ó n¾m ®−îc
nh÷ng th«ng sè kh¸c nhau trong chÝnh s¸ch nh©n sù nh−: ViÖc lµm, tiÒn
l−¬ng, ®µo t¹o vµ quan hÖ x· héi.
Một DN hay 1 tổ chức, để có được 1 đội ngũ nhân viên đắc lực hay 1 lực lương lao động hùng hậu, thì điều trước tiên DN đó hay tổ chức đó phải làm là phải có ngh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement