Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Enos
#750640 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hiệu quả sử dụng vốn của công ty xây lắp Hải Long
KILOBOOK.COM
Ch−¬ng 1: Thùc tr¹ng qu¶n lý vµ sö dông vèn
ë C«ng ty Cæ phÇn X©y L¾p H¶i Long

1.1. Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh c«ng ty.
1.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty:
C«ng ty Cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long ®−îc h×nh thµnh theo quyÕt ®Þnh sè
1046 Q§/BXD ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 1996 cña Bé tr−ëng Bé X©y dùng vÒ
viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ vµ quyÕt ®Þnh sè
1106 Q§/BXD ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 1997 cña Bé tr−ëng Bé X©y dùng vÒ viÖc
phª duyÖt ph−¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ vµ chuyÓn bé phËn doanh nghiÖp nhµ n−íc
lµ nhµ m¸y: TÊm lîp xµ gå kim lo¹i cña C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ x©y dùng
thuéc tæng c«ng ty X©y dùng B¹ch §»ng thµnh c«ng ty cæ phÇn X©y l¾p H¶i
Long.
C«ng ty cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long cã ®Çy ®ñ t− c¸ch ph¸p nh©n; cã con
dÊu riªng; ®éc lËp vÒ tµi s¶n, ®−îc më tµi kho¶n t¹i kho b¹c nhµ n−íc. C¸c
ng©n hµng trogn vµ ngoµi n−íc theo quy ®Þnh cña nhµ n−íc.
C«ng ty cæ phÇn vµ X©y l¾p H¶i long ®−îc thµnh lËp ®Ó huy ®éng vµ sö
dông vèn cã hiÖu qu¶ trong viÖc ph¸t triÓn x©y dùng, s¶n xuÊt kinh doanh
nh»m môc ®Ých thu lîi nhuËn tèi ®a t¹o c«ng ¨n viÖc lµm æn ®Þnh cho ng−êi
lao ®éng t¨ng lîi tøc cho cæ ®«ng ®ãng gãp cho ng©n s¸ch nhµ n−íc vµ ph¸t
triÓn c«ng ty ngµy cµng lín m¹nh. NhiÒu c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh
do c«ng ty trùc tiÕp thi c«ng ®· x©y dùng ®−îc uy tÝn lín ®èi víi b¹n hµng
trong vµ ngoµi n−íc. Nh− c«ng tr×nh nhµ thi ®Çu r¹p xiÕc H¶i D−¬ng lµng du
lÞch ViÖt NhËt... ThÞ tr−êng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty còng ®−îc më
réng kh¾p n¬i nh−: Hµ Néi, Th¸i Nguyªn, Cao B»ng, H¶i D−¬ng... vµ Xiªng
kho¶ng Viªn Ch¨n t¹i c«ng hoµ d©n chñ nh©n d©n Lµo.
Ngµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty:
vốn là 1 trong những vấn đề nỏng bỏng hiện nay đối với DN trong nền KTTT. bởi vậy nhiệm vụ của DN là phải tổ chức huy động và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả nh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement