Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By than_thoai_ve_mot_tinh_yeu_1992
#750639 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện công tác trả lương ở công ty dệt vải công nghiệp Hà Nội
KILOBOOK.COM


Qu¶n trÞ nh©n lùc
NguyÔn §×nh Ph−¬ng
PhÇn I
Néi dung vµ ý nghÜa cña tiÒn l−¬ng
trong c¸c Doanh nghiÖp c«ng nghiÖp.
I. Kh¸i niÖm vµ ý nghÜa cña tiÒn l−¬ng .
I.1 Kh¸i niÖm.

Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng hiÖn nay, tiÒn l−¬ng lu«n ®−îc
coi lµ mét bé phËn quan träng cña gi¸ trÞ hµng ho¸. Ngoµi ra, tiÒn l−¬ng
cßn ®ãng vai trß quan träng trong ®êi sèng cña ng−êi lao ®éng. VËy ®Ó
hiÓu ®−îc tiÒn l−¬ng chóng ta nghiªn cøu c¸c ®Þnh nghÜa vÒ tiÒn l−¬ng
sau:

TiÒn l−¬ng trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ tËp trung.

TiÒn l−¬ng lµ mét phÇn thu nhËp quèc d©n ®−îc biÓu hiÖn
d−íi h×nh thøc tiÒn tÖ, ®−îc Nhµ n−íc ph©n phèi mét c¸ch cã kÕ ho¹ch
cho nh©n viªn c¨n cø vµo sè l−îng vµ chÊt l−îng lao ®éng mµ mçi ng−êi
cèng hiÕn.

TiÒn l−¬ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng.

§Æc biÖt lµ trong khu vùc s¶n xuÊt kinh doanh. tiÒn l−¬ng lµ
mét sè l−îng tiÒn tÖ m0µ ng−êi sö dông lao ®éng tr¶ cho ng−êi lao ®éng
theo gi¸ trÞ søc lao ®éng, lµ hao phÝ trªn c¬ së tháa thuËn theo hîp ®ång
lao ®éng.

TiÒn l−¬ng tèi thiÓu.

Lµ møc tiÒn l−¬ng tr¶ cho ng−êi lao ®éng lµm nh÷ng c«ng
viÖc gi¶n ®¬n nhÊt trong ®iÒu kiÖn lao ®éng b×nh th−êng, bï ®¾p søc lao
®éng gi¶n ®¬n vµ mét phÇn tÝch lòy, t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng.

TiÒn l−¬ng danh nghÜa.

§−îc hiÓu lµ sè tiÒn mµ ng−êi sö dông lao ®éng tr¶ cho
ng−êi lao ®éng. Sè tiÒn nµy nhiÒu hay Ýt phô thuéc trùc tiÕp vµo n¨ng suÊt
tiền lương luôn là vấn đề được xã hội quan tâm, bởi ý nghĩa kinh tế xã hội to lớn của nó
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement