Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Brandan
#750638 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm tịa công ty dược liệu trung ương I
KILOBOOK.COM


2
trªn thÞ tr−êng thuèc ®ang diÔn ra rÊt gay g¾t. T×nh h×nh ®ã ®ßi hái C«ng ty D−îc LiÖu Trung ¦¬ng I ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p phï hîp vµ hiÖu qu¶ ®Ó ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm, ®Ó kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña C«ng ty trªn thÞ tr−êng, ®Ó chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh, ®−a C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn lín m¹nh, xøng ®¸ng lµ mét trong nh÷ng con chim ®Çu ®µn cña ngµnh D−îc ViÖt Nam.
Víi ý nghÜa khoa häc vµ thùc tiÔn ®ã, trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng
ty D−îc LiÖu Trung ¦¬ng I, em ®· ®i s©u nghiªn cøu vµ chän ®Ò tµi LËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh lµ: Mét sè gi¶i ph¸p ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty D−îc LiÖu Trung ¦¬ng I .

*Môc ®Ých nghiªn cøu:
- Kh¶o s¸t thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn
ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty D−îc LiÖu Trung ¦¬ng I.
- Trªn c¬ së ph©n tÝch thùc tr¹ng ®ã rót ra nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n,
kiÕn nghÞ mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty.
*§èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu:
LuËn v¨n chñ yÕu tËp trung nghiªn cøu ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm
t¹i C«ng ty D−îc LiÖu Trung ¦¬ng I. T¸c gi¶ ®øng trªn gãc ®é cu¶ doanh nghiÖp ph©n tÝch, luËn gi¶i vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p, c¸c ý kiÕn nh»m ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty.
*Nh÷ng ®ãng gãp chÝnh cña LuËn v¨n:
+ Kh¸i qu¸t chung thùc tr¹ng ngµnh d−îc hiÖn nay. Ph©n tÝch m«i tr−êng
kinh doanh t¸c ®éng tíi ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp.
+ Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh
nghiÖp.
+ VËn dông lý thuyÕt chiÕn l−îc tiªu thô ®Ó x¸c ®Þnh môc tiªu cho ho¹t
®éng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty.
+ KiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn nh»m ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n
phÈm t¹i C«ng ty D−îc LiÖu Trung ¦¬ng I.
Mục tiêu hàng đầu hiện nay mà các DN theo đuổi là lợi nhuận, vấn đề đặt ra là làm thế nào để DN hoạt động thành công làm ăn có lãi trong điều kiện môi trường cạ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement