Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nh0cc0n_0nlin3_th
#750636 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu của tổng công ty thủy tinh và gốm xây dựng
KILOBOOK.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Tæng C«ng ty Viglacera

Sinh viªn
Sinh viªn
Sinh viªn
Sinh viªn:
§inh ThÞ Dung

2
Líp
Líp
Líp
Líp:
QTKDQT 41 A

hiÖu qu¶ xuÊt khÈu…cña Tæng c«ng ty thuû tinh vµ gèm x©y dùng trong giai
®o¹n (1999-2002).
Môc ®Ých chñ yÕu cña ®Ò tµi lµ nh»m ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t
®éng xuÊt khÈu cña Viglacera. Tõ ®ã tæng kÕt ®¸nh gi¸ nh÷ng mÆt thµnh c«ng vµ
nh÷ng mÆt cßn tån t¹i cÇn kh¾c phôc trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu. §ång thêi nªu
lªn mét vµi gi¶i ph¸p, ®Ò xuÊt kiÕn nghÞ nh»m gãp phÇn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng
xuÊt khÈu cña Viglacera.
Néi dung ®Ò tµi gåm 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng I: C¬ s¬ lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu.
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng kinh doanh xuÊt khÈu cña Tæng c«ng ty thuû tinh
vµ gèm x©y dùng.
Ch−¬ng III: Ph−¬ng h−íng vµ gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu
cña Tæng c«ng ty thuû tinh vµ gèm x©y dùng
Sau ®©y lµ néi dung cô thÓ cña tõng ch−¬ng


tổng công ty thủy tinh và gốm xây dựng là đơn vị sxkd các sản phẩm thủy tinh và gốm xây dựng hàng đầu ở VN. đây là 1 DNNN không những có quy mô rộng khắp trong
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement