Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Ellery
#750634 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số vấn đề về quản lý lao động tiền lương ở công ty dịch vụ vận tải
KILOBOOK.COM
B¸o c¸o tèt nghiÖp

Tr−êng C§KT -KT CNI

H¾c Xu©n TuÊn - KÕ to¸n 44 Hµ Néi
2

phÇn II
thùc tr¹ng vÒ qu¶n lý lao ®éng tiÒn l−¬ng
ë C«ng ty cæ phÇn dÞch vô vËn t¶i


I . Giíi thiÖu vÒ c«ng ty .
1. Sù ra ®êi
.


C«ng ty cæ phÇn dÞch vô vËn t¶i lµ mét doanh nghiÖp nhµ n−íc.

Tõ n¨m 1975 trë vÒ tr−íc, C«ng ty phôc vô chiÕn ®Êu, th¸ng 12-1982
C«ng ty cæ phÇn dÞch vô vËn t¶i ®−îc thµnh lËp dùa trªn c¬ së s¸t nhËp 3 xÝ nghiÖp ®ã lµ :

XÝ nghiÖp vËn t¶i hµng ho¸ sè 2.
XÝ nghiÖp vËn t¶i « t« sè 20. XÝ nghiÖp vËn t¶i qu¶ c¶nh C1.
Khi thµnh lËp C«ng ty cã kho¶ng 1000 xe vµ kho¶ng 2000 c«ng nh©n.
Th¸ng 3-1983 C«ng ty vËn t¶i ®−îc thµnh lËp l¹i th«ng qua NghÞ ®Þnh 388CP, víi qui ®Þnh s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp Nhµ n−íc . Ngµy 4-3-1993 C«ng ty cæ phÇn dÞch vô vËn t¶i ®−îc thµnh lËp t¹i QuyÕt ®Þnh sè 315Q§/TCCB-L§ vµ ®Æt trô së t¹i sè 1 - Phè C¶m Héi - Ph−êng §èng M¸c - QuËn Hai Bµ Tr−ng - Thµnh Phè Hµ Néi . 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty. NhiÖm vô vÒ chÝnh trÞ
:
(VËn chuyÓn hµng ho¸) vËn t¶i d©n sinh cho c¸c
tØnh phÝa B¾c trªn tuyÕn ®−êng 6A vµ nhÊt lµ c¸c tØnh biªn giíi MiÒn nói T©y B¾c ; B¾c Lµo vµ n−íc Céng hoµ d©n chñ nh©n d©n Lµo . Lµ mét doanh nghiÖp quèc doanh thuéc Côc ®−êng bé ViÖt nam - Bé giao th«ng vËn t¶i . §¶m b¶o nhiÖm vô vËn chuyÓn hµng h¸o trªn tuyÕn T©y B¾c phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ MiÒn nói - Sau khi cã NghÞ ®Þnh 388 , NhÊt lµ kú häp thø V n¨m 1990 §¶ng vµ Nhµ n−íc cã chñ tr−¬ng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm vµ ph©n phèi theo c¬ chÕ thÞ tr−êng , cã sù qu¶n lý cña Nhµ n−íc .
Do vËy, C«ng ty ph¶i hoµ nhËp víi t×nh h×nh ph¸t triÓn c¶ n−íc. N¨m
1993 C«ng ty ®· më réng nhiÒu lo¹i h×nh míi cô thÓ :
+ VËn chuyÓn hµng ho¸ ®−êng bé .

+ Söa ch÷a ph−¬ng tiÖn vËn taØ ®−êng bé .

+ §¹i lý vËn t¶i hµnh ho¸ .
Lao động là điều kiện đầu tiên, cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của xã hội, tiền lương là khoản tiền công trả cho người lao động tương ứng với số lượng,
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement