Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By huynhnguyenngochan
#750629 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp huy động vốn đổi mới máy móc thiết bị công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sxsp, tăng khả năng cạnh tranh của sp may tại công ty may chiến thắng
KILOBOOK.COM

2
Ch−¬ng I
: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ huy ®éng vèn ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ
t¹i c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay
Ch−¬ng II
: Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c huy ®éng vèn ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ
t¹i c«ng ty May ChiÕn Th¾ng
Ch−¬ng III
: Mét sè ý kiÕn vÒ gi¶i ph¸p huy ®éng vèn ®æi míi m¸y mãc
thiÕt bÞ t¹i c«ng ty May ChiÕn Th¾ng.
Do ®iÒu kiÖn tr×nh ®é vµ thêi gian h¹n chÕ nªn ch¾c ch¾n bµi luËn v¨n nµy
kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt. Em rÊt mong ®−îc sù chØ b¶o ch©n
thµnh cña c¸c ThÇy-C« gi¸o ®Ó b¶n luËn v¨n nµy ®−îc hoµn thiÖn h¬n.
§Ó hoµn thiÖn ®Ò tµi nµy, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h−íng dÉn nhiÖt
t×nh cña thÇy gi¸o: GS-TS Phan Kim ChiÕn vµ c¸c thÇy c« gi¸o trong Bé m«n Qu¶n lý kinh tÕ cïng sù gióp ®ì quÝ b¸u cña c¸c c¸n bé, c«ng nh©n viªn C«ng ty May ChiÕn Th¾ng ®· gióp ®ì em trong thêi gian thùc hiÖn luËn v¨n nµy.Hµ néi, ngµy 10 th¸ng 2 n¨m 2002
Nếu công ty có thể tạo ra 1 chính sách huy động và sử dụng vốn thích ứng, có hiệu quả thì nó sẽ là 1 trong những động lực cơ bản để phát triển công ty trong tươ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement