Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By suoingoc229
#750627 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực ở cảng Khuyến Lương
KILOBOOK.COM


2
PhÇn I
Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d−ìng
vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc.
I. N«i dung vµ t¸c dông cña c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d−ìng vµ ph¸t
I. N«i dung vµ t¸c dông cña c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d−ìng vµ ph¸t
I. N«i dung vµ t¸c dông cña c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d−ìng vµ ph¸t
I. N«i dung vµ t¸c dông cña c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d−ìng vµ ph¸t
triÓn nguån nh©n lùc.
triÓn nguån nh©n lùc.
triÓn nguån nh©n lùc.
triÓn nguån nh©n lùc.
1. Néi dung.
C«ng t¸c ®µo t¹o, båi d−ìng vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ nh÷ng ho¹t
®éng cã tæ chøc ®−îc thùc hiÖn trong nh÷ng kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh nh»m
®em ®Õn sù thay ®æi trong hµnh vi nghÒ nghiÖp cña ng−êi lao ®éng. Cã ba lo¹i
ho¹t ®éng kh¸c nhau theo ®Þnh nghÜa nµy:
§µo t¹o: lµ qu¸ tr×nh häc tËp lµm cho ng−êi lao ®éng cã thÓ thùc hiÖn
c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô cã hiÖu qu¶ h¬n trong c«ng t¸c cña hä. §µo t¹o lµ
qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cã môc ®Ých, cã tæ chøc nh»m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn hÖ
thèng tri thøc, kü n¨ng, kü x¶o, th¸i ®é hµnh vi… cña mçi c¸ nh©n, t¹o tiÒn ®Ò
cho hä cã thÓ thù hiÖ mét c¸ch cã n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ trong lÜnh vùc c«ng
t¸c cña hä.
Gi¸o dôc: lµ qu¸ tr×nh häc tËp ®Ó chuÈn bÞ con ng−êi cho t−¬ng lai, gi¸o
dôc lµ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng nh»m ph¸t triÓn cµ rÌn luyÖn n¨ng lùc (tri thøc, kü
n¨ng) vµ phÈm chÊt (niÒm tin, ®¹o ®øc, t− c¸ch…) cho ng−êi lao ®éng ®Ó hä cã
®−îc n¨ng lùc hoµn thiÖn h¬n.
Ph¸t triÓn: lµ qu¸ tr×nh häc tËp nh»m më ra cho c¸ nh©n nh÷ng c«ng
viÖc míi dùa trªn c¬ së nh÷ng ®Þnh h]íng t−¬ng lai cña tæ chøc. Ph¸t triÓn
lµqu¸ tr×nh cËp nhËp kiÕn thøc cßn thiÕu hoÆc ®· l¹c hËu, ®µo t¹o thªm hoÆc
cñng cè c¸c kü n¨ng nghÒ nghiÖp theo c¸c chuyªn ®Ò, c¸c ho¹t ®éng nµy
nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho ng−êi lao ®éng cñng cè vµ më mang mét c¸ch cã hÖ
Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, của công nghệ thông tin thì yếu tố con người cũng luôn phải được nâng cao, luôn phải được phát triển về mặt trí tu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement