Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhasudatinh_t
#750625 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của các tổng công ty 91
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Khoa: QTKDCN &XD

3
Ch−¬ng 2
: thùc tr¹ng c¬ c¸u tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ cña c¸c tæng c«ng ty
91 ë ViÖt Nam.
Ch−¬ng 3
: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n
trÞ cña c¸c tæng c«ng ty 91 ë ViÖt Nam.
§Ó hoµn thµnh ®−îc chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy t«i ®· t×m hiÓu , nghiªn
cøu nhiÒu lo¹i s¸ch b¸o, tµi liÖu tham kh¶o cã liªn quan vµ ®Æc biÖt t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o Ng« KimThanh vµ b¸c CVC - Lª Träng Quang ®· gióp ®ì t«i hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy
Bất kỳ 1 DN nào muốn tồn tại và đứng vững trong nền KTTT thì nhất thiết phải đòi hỏi có 1 bộ máy quản trị hoạt động có hiệu quả
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement