Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thovphng
#750622 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Quy hoạch sử dụng đất đai xã Thanh giang - huyện Thanh Miện - Hải dương
KILOBOOK.COM
Quy ho¹ch sö dông ®Êt x· Thanh Giang - Thanh MiÖn - H¶i D−¬ng
2

MÆt kh¸c, ®Êt ®ai lµ c¬ së kh«ng gian ®Ó ph©n bæ c¸c khu d©n c−, c¸c
c«ng tr×nh phôc vô s¶n xuÊt, v¨n ho¸ phóc lîi, x©y dùng c¸c ngµnh kinh tÕ
quèc d©n kh¸c trªn toµn bé l·nh thæ, x©y dùng vµ cñng cè an ninh quèc
phßng.

TØnh H¶i D−¬ng lµ mét tØnh míi ®−îc t¸ch tõ tØnh H¶i H−ng víi tæng
diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn lµ 164.837,33 ha trong ®ã tæng diÖn tÝch ®Êt n«ng
nghiÖp lµ 105.690,53 ha chiÕm 64% tæng diÖn tÝch.
X· Thanh Giang thuéc huyÖn Thanh MiÖn, tØnh H¶i D−¬ng lµ mét x·
n«ng nghiÖp cña vïng §ång b»ng B¾c Bé, ®Þa h×nh t−¬ng ®èi b»ng ph¼ng, c¬
cÊu ngµnh ch−a hîp lý, viÖc ¸p dông c¸c c«ng thøc lu©n canh tiªn tiÕn ch−a
®−îc tèt do ®ã ch−a ph¸t huy ®−îc tiÒm n¨ng cña lao ®éng, cña ®Êt ®ai nªn
vÉn cßn nghÌo nµn, l¹c hËu.

NhËn thøc ®−îc vai trß cña c«ng t¸c quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai, em ®·
chän ®Ò tµi: “ Quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai X· Thanh Giang - huyÖn Thanh
MiÖn - tØnh H¶i D−¬ng ” theo chñ tr−¬ng triÓn khai quy ho¹ch sö dông ®Êt
®ai ë c¸c x· lµm c¬ së cho c«ng t¸c quy ho¹ch ®Êt ®ai toµn huyÖn trong
nh÷ng n¨m tíi cña UBND tØnh H¶i D−¬ng, Së §Þa ChÝnh tØnh H¶i D−¬ng,
UBND huyÖn Thanh MiÖn.
Môc ®Ých cña ®Ò tµi lµ:

N¾m ch¾c quü ®Êt hiÖn t¹i cña x·, ph©n tÝch nh÷ng ®iÓm hîp lý, ch−a
hîp lý trong viÖc qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai. Tõ ®ã dù tÝnh ph©n bæ quü ®Êt
cho nh÷ng n¨m tr−íc m¾t, l©u dµi nh»m phï hîp víi môc tiªu ph¸t triÓn kinh
tÕ, x· héi cña x·.

N¾m ®−îc t×nh h×nh ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh, c¸c nhu cÇu sö dông ®Êt
trong giai ®o¹n quy ho¹ch ®ång thêi ®Þnh h−íng bè trÝ c¶i t¹o ®Êt ®ai cho phï
hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña x· héi.
sử dụng Đất đai phải kết hợp 1 cách đầy đủ, triệt để và có hiệu quả cao nhất. đất đai kết hợp với sức lao đọng tạo ra của cải vật chất cho xã hội
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement