Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoahongcogai686
#750620 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Nâng cao hiệu quả đấu thầu ở trong xây dựng cơ bản
KILOBOOK.COM

I-Mét sè gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶:
Gi¶i ph¸p 1
: Tæ chøc mét bé phËn chuyªn tr¸ch Marketing nh»m: më
réng thÞ tr−êng, t¨ng uy tÝn cña c«ng ty,x©y dùng kÕ ho¹ch dù b¸o gi¸ linh
ho¹t ®Ó ®¸p øng kÞp thêi sù biÕn ®éng cña thÞ tr−êng .
1-C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn:
Th«ng qua ho¹t ®éng Marketing c«ng ty sÏ g©y dùng ®−îc uy tÝn cña
m×nh trªn thÞ tr−êng x©y dùng , t¹o ®−îc lßng tin sù −a thÝch n¬i kh¸ch
hµng khi tiªu dïng s¶n phÈm (c«ng tr×nh x©y dùng )cña c«ng ty. H¬n n÷a
ho¹t ®éng Marketing gióp c«ng ty cã ®−îc nh÷ng th«ng tin quý gi¸ vÒ sù
biÕn ®éng cña gi¸ c¶ vËt liÖu x©y dùng, vÒ kh¸ch hµng, vÒ ®èi thñ c¹nh
tranh vµ luËt ph¸p....Nh− vËy c«ng ty míi x©y dùng ®−îc chiÕn l−îc kinh
doanh ®óng ®¾n , ®Æc biÖt trong ®Êu thÇu sÏ x©y dùng nªn mét chiÕn l−îc
tranh thÇu c¬ chÊt l−îng
HiÖn nay c«ng ty x©y dùng d©n dông Hµ Néi ®· cã phßng tiÕp thÞ
nh−ng ch−a cã bé phËn chuyªn tr¸ch Marketing theo ®óng nghÜa cña nã.
Lùc l−îng c¸n bé ë phßng tiÕp thÞ cßn máng , hÇu hÕt c¸n bé cña phßng
ch−a ®−îc qua ®µo t¹o chuyªn m«n nghiÖp vô vÒ Marketing mét c¸ch bµi
b¶n. V× thÕ ph¹m vi tiÕp thÞ cßn h¹n hÑp, lµm gi¶m ®i c¬ héi tham gia dù
thÇu cña c«ng ty. Do vËy theo t«i, c«ng ty nªn h×nh thµnh mét bé phËn
Marketing chuyªn tr¸ch ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, më réng c¬ héi tham
dù ®Êu thÇu vµ tróng thÇu.
2-Ph−¬ng thøc thùc hiÖn :
§Ó ho¹t ®éng tiÕp thÞ cña c«ng ty ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ c«ng ty nªn
h×nh thµnh mét bé phËn chuyªn tr¸ch Marketing, bé phËn nµy cã thÓ n»m
trong phßng TiÕp thÞ
C«ng t¸c Marketing tiÕn hµnh theo c¸c ho¹t ®éng chñ yÕu sau:
-Nghiªn cøu t×nh h×nh nguån m¸y mãc x©y dùng , nguån lao ®éng
-T×m kiÕm thu thËp c¸c th«ng tin vÒ c¸c dù ¸n, c¸c c«ng tr×nh ®Ó c«ng
ty tham gia ®Êu thÇu .
Hoạt động đấu thầu đang còn rất mới mẻ ở nước ta cho nên chưa thể có được sự hoàn thiện trong hoạt động đấu thầu kể cả quản lý nhà nước về đấu thầu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement