Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Avenell
#750619 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Biện pháp nâng cao công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty XNK nông sản thực phẩm HN
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

2
chän ®Ò tµi nghiªn cøu: " Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao c«ng t¸c ®µo t¹o vµ
ph¸t triÓn nh©n sù t¹i c«ng ty XuÊt nhËp khÈu N«ng s¶n thùc phÈm Hµ Néi
".
em hy väng mét phÇn nµo sÏ gióp cho c«ng ty ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ cao trong thêi
gian tíi.
KÕt cÊu ®Ò tµi gåm 3 phÇn:
Ch−¬ng I: C¬ së lý luËn chung vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù. Ch−¬ng II: Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù ë
C«ng ty AGREXPORT.
Ch−¬ng III: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m n©ng cao chÊt l−îng c«ng t¸c ®µo
t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù t¹i v¨n phßng c«ng ty.
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi nµy em ®· nhËn ®−îc sù quan t©m gióp ®ì
cña c¸c thÇy c« gi¸o trong Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh ®Æc biÖt lµ sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o h−íng dÉn ®ång thêi em còng nhËn ®−îc sù quan t©m gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn cña ban l·nh ®¹o, c¸c c« chó trong phßng KÕ ho¹ch thÞ tr−êng ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em ®−îc tiÕp cËn víi thùc tÕ, thu thËp tµi liÖu, gÆp gì c¸c phßng ban ®Ó hoµn thiÖn chuyªn ®Ò nµy.
Do cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm nªn trong chuyªn ®Ò
còng khã tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt, em mong ®−îc c¸c thÇy c« gi¸o chØ b¶o ®Ó bµi viÕt ®−îc hoµn thiÖn h¬n.
Yếu tố con người trong bất kỳ cơ quan, tổ chức DN nào đều là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của cơ quan, tổ chức đó
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement