Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vipboy_namngoc
#750618 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhâp khẩu của công ty XNK và tư vấn - dịch vụ đo đạc bản đồ
KILOBOOK.COM

2
ty XuÊt nhËp khÈu vµ T− vÊn - DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å, tõ ®ã ®−a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ T− vÊn - DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å.
LuËn v¨n tèt nghiÖp ®−îc chia lµm ba ch−¬ng chÝnh:
Ch−¬ng I : Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu.
Ch−¬ng II : Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh
xuÊt nhËp khÈu ë C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ T− vÊn - DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å.
Ch−¬ng III : Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng
kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ë C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ T− vÊn - DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å.

§Ò tµi nµy ®−îc hoµn thµnh d−íi sù h−íng dÉn cña PGS.TiÕn sü
NguyÔn KÕ TuÊn vµ víi sù gióp ®ì cña c« TrÇn thÞ Kim Dung- KÕ to¸n tr−ëng - C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ T− vÊn DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å.
§©y lµ mét ®Ò tµi réng vµ phøc t¹p, l¹i do nh÷ng h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é
còng nh− thêi gian nªn ch¾c ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt.
KÝnh mong ®−îc sù gãp ý, bæ sung cña c¸c thµy c« ®Ó ®Ò tµi ®−îc
hoµn thiÖn h¬n.
Thông qua XNK chúng ta có điều kiện nắm bắt và tiếp cận những thành tựu khoa học kỹ thuật trên thế giới, thúc đẩy sx trong nước ngày càng hiện đại phát triển
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement