Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By manhphamvn
#750615 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp tăng cường khả năng quản lý các dự án ODA
KILOBOOK.COM

2
Lêi nãi ®Çu

Tr−íc tiªn, em xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi PTS. §oµn
Thu Hµ - Phã Khoa Khoa häc qu¶n lý, gi¶ng viªn Khoa Khoa häc qu¶n lý, ng−êi trùc tiÕp h−íng dÉn, gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh, x©y dùng ®Ò tµi, vÒ nh÷ng chØ b¶o mang tÝnh x¸c thùc còng nh− nh÷ng söa ch÷a mang tÝnh khoa häc cña c« trong qu¸ tr×nh hoµn thiÖn luËn v¨n nµy.
Em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n GS-TS §Æng V¨n ThuËn, Vô
Tæng Hîp - Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t− v× sù h−íng dÉn nhiÖt t×nh, ®Çy ®ñ trong qu¸ tr×nh thu thËp t− liÖu còng nh− nh÷ng ý kiÕn söa ch÷a phï hîp víi yªu cÇu thùc tÕ nh»m phôc vô cho ®Ò tµi nµy. §ång thêi em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c« chó t¹i Vô Tæng Hîp - Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t− ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì trong thêi gian em thùc tËp t¹i Vô Tæng Hîp - Bé KÕ ho¹ch - ®Çu t−.
Cuèi cïng, em xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c cña m×nh tíi TS.
Mai V¨n B−u- chñ nhiÖm khoa, tíi c¸c thÇy c« - gi¶ng viªn Khoa Khoa häc qu¶n lý nh÷ng d¹y b¶o cña c¸c thÇy, c« trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ hoµn thiÖn c¸c kiÕn thøc chuyªn m«n cña em t¹i líp Qu¶n lý Kinh tÕ K.38A- Khoa Khoa häc qu¶n lý.

Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Hµ néi ngµy.... th¸ng.... n¨m..... Sinh viªn Vâ §×nh Toµn
ODA về thực chất cũng là 1 khoản nợ nước ngoài mà các nước nhận tài trợ cần trả. vì thế, việc quản lý và sử dụng ODA sao cho có hiệu quả là 1 yêu cầu khách
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement