Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ngptin1
#750608 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong dụ thầu xây dựng tại công ty xây dựng và trang trí nội thất Bạch Đằng
KILOBOOK.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp
LuËn v¨n tèt nghiÖp
LuËn v¨n tèt nghiÖp
LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa QTKDCN
Khoa QTKDCN
Khoa QTKDCN
Khoa QTKDCN &
&
&
&
XDCB
XDCB
XDCB
XDCB
Sinh Viªn:
NguyÔn §×nh Huy
NguyÔn §×nh Huy
NguyÔn §×nh Huy
NguyÔn §×nh Huy

thµnh luËn v¨n. VÒ kÕt cÊu, ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, luËn v¨n ®−îc chia lµm ba ch−¬ng chÝnh nh− sau :
Ch−¬ng 1:C¬ së lÝ luËn cña c«ng t¸c ®Êu thÇu vµ kh¶ n¨ng c¹nh
tranh trong dù thÇu x©y dùng

Ch−¬ng 2:Thùc tr¹ng c«ng t¸c dù thÇu t¹i C«ng ty X©y dùng vµ
Trang trÝ néi thÊt B¹ch §»ng

Ch−¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong
dù thÇu x©y dùng t¹i C«ng ty X©y dùng vµ Trang trÝ néi thÊt B¹ch §»ng

V× tr×nh ®é hiÓu biÕt vµ thêi gian cã h¹n ,luËn v¨n tèt nghiÖp khã cã thÓ
tr¸nh ®−îc nh÷ng thiÕu sãt, rÊt mong nhËn ®−îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña thÇy c« còng nh− cña c¸c c¸n bé C«ng ty X©y dùng vµTrang trÝ néi thÊt B¹ch §»ng ®Ó ®Ò tµi ®−îc hoµn thiÖn h¬n .
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n PGS.TS NguyÔn Thµnh §é , ng−êi ®· trùc
tiÕp h−íng dÉn t«i hoµn thµnh bµi viÕt nµy .Xin c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa Qu¶n trÞ kinh doanh CN vµ XDCB ®· cung cÊp cho t«i nh÷ng kiÕn thøc quÝ b¸u, gióp t«i ®i s©u t×m hiÓu ®Ò tµi nµy T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n Th¹c sü §ç Hång Khanh- Gi¸m ®èc C«ng ty X©y dùng vµ Trang trÝ néi thÊt B¹ch §»ng. Xin c¶m ¬n c¸c c«, chó, anh chÞ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty ®· tËn t×nh gióp ®ì t«i trong thêi gian thùc tËp . Hµ Néi , ngµy 10 th¸ng 07 n¨m 2000 Sinh viªn

NguyÔn §×nh Huy


ở nước ta, hoạt động đấu thầu nhìn chung mới chỉ tiến hành ở 1 vài năm trở lại đâu và chưa hoàn chỉnh về nhiều mặt. cùng với điều này, DN xây dựng cũng đang phả
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement