Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Chuchip
#750603 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp nhằm tiếp tục khuyến khích các hoạt động đầu tư trong nước
KILOBOOK.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp

2
Lêi nãi ®Çu
§
æi míi c¬ chÕ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t− nãi chung, ®Çu t− trong
n−íc nãi riªng, lµ mét néi dung quan träng cña qu¸ tr×nh ®æi míi kinh tÕ theo
h−íng kinh tÕ thÞ tr−êng ë n−íc ta. Ngay sau khi kÕt thóc c¸c cuéc chiÕn tranh
biªn giíi phÝa B¾c vµ T©y Nam, n¨m 1979, víi NghÞ quyÕt Héi nghÞ Trung
−¬ng lÇn thø 6 (Kho¸ IV), §¶ng ta ®· khëi x−íng nh÷ng quan ®iÓm ®Çu tiªn
vÒ gi¶i phãng tiÒm n¨ng trong n−íc, b−íc ®Çu gì bá nh÷ng tr× h·m cña c¬ chÕ
cò, t¹o tiÒn ®Ò cho nh©n tè míi vµ c¬ chÕ míi ra ®êi vµ ph¸t triÓn. T− t−ëng
chØ ®¹o cña c¸c chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n−íc ta tõ ®ã ®Õn nay, ®Æc biÖt lµ
NghÞ quyÕt Héi nghÞ Trung −¬ng 4 (kho¸ VIII), ®Ò cao viÖc khai th¸c vµ ph¸t
huy tèt nh÷ng tiÒm n¨ng néi lùc, coi ®ã nh− lµ mét yÕu tè cèt lâi b¶o ®¶m cho
sù ph¸t triÓn ®Êt n−íc diÔn ra mét c¸ch bÒn v÷ng l©u dµi vµ ®óng h−íng.
§Ó thùc hiÖn t− t−ëng chÝnh s¸ch ®ã, chóng ta ®· thùc thi nhiÒu biÖn
ph¸p, mét mÆt nh»m thu hót c¸c nguån vèn ®Çu t− n−íc ngoµi; mÆt kh¸c kh¬i
dËy c¸c nguån vèn, c¸c nguån nh©n tµi, vËt lùc trong n−íc, thu hót chóng vµo
c¸c dßng ®Çu t− th«ng qua nhiÒu con ®−êng, nhiÒu c¸ch thøc kh¸c nhau.
Trong khu«n khæ mét luËn v¨n tèt nghiÖp, ®Ò tµi: "Mét sè gi¶i ph¸p
nh»m tiÕp tôc khuyÕn khÝch c¸c ho¹t ®éng ®Çu t− trong n−íc", h−íng träng
t©m vµo c¸c néi dung sau:
Mét; ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t−
trong n−íc trong thêi gian qua, nhÊt lµ tõ khi Quèc héi ban hµnh LuËt KhuyÕn
khÝch ®Çu t− trong n−íc (cã hiÖu lùc ph¸p lý tõ 22 th¸ng 6 n¨m 1994).
Hai, chØ râ nh÷ng kÕt qu¶ b−íc ®Çu còng nh− c¸c v−íng m¾c cÇn th¸o gì
trong viÖc thi hµnh chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t− trong n−íc.
Ba, kiÕn nghÞ c¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m tiÕp tôc khuyÕn khÝch c¸c ho¹t
®éng ®Çu t− trong n−íc ®Ó huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ mäi nguån vèn,
tµi nguyªn, lao ®éng vµ c¸c tiÒm n¨ng kh¸c cña ®Êt n−íc gãp phÇn ph¸t triÓn
phần 1. một số vấn đề chung về đầu tư và khuyến khích đầu tư trong nước. phần 2. thực trạng khuyến khích đầu tư. phần 3. Giải pháp nhằm tiếp tục khuyến khích cá
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement