Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By cogaisinhdep_beyeu
#750592 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty sản xuất dịch vụ xnk từ liêm
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Khoa Häc Qu¶n Lý
NguyÔn Anh Tµi Líp Qu¶n Lý Kinh TÕ 44B
Ch−¬ng I.
C¬ së lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh xuÊt nhËp khÈu

I.Mét sè kh¸i niÖm

1.Kh¸i niÖm, b¶n chÊt cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.
1.1.§Þnh nghÜa.
S¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lµ nh÷ng ho¹t ®éng sö dung c¸c yÕu
tè s¶n xuÊt, giao dÞch kinh doanh mua- b¸n trong vµ ngoµi n−íc, nh»m môc ®Ých ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr−êng vµ nhu cÇu x· héi, ®−îc thùc hiÖn víi chi phÝ thÊp nhÊt sao cho s¶n phÈm s¶n xuÊt ra hay kinh doanh tiªu thô ®−îc víi gi¸ hîp lý, bï ®¾p ®−îc chi phÝ vµ cã lîi nhuËn.
C¸c yÕu tè cña s¶n xuÊt bao gåm: - Nguyªn liÖu - Lao ®éng - TiÒn vèn - §éi ngò c¸c nhµ kinh doanh
1.2.B¶n chÊt


B¶n chÊt cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lµ n©ng cao
n¨ng suÊt lao ®éng. tiÕt kiÖm lao ®éng, më réng thÞ tr−êng nh»m môc ®Ých
t¨ng thªm lîi nhuËn.S¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lµ mét qu¸ tr×nh diÔn ra rÊt phøc t¹p:Nghiªn cøu, kh¶o s¸t thÞ tr−êng, ra quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt- mua b¸n hµng ho¸ theo nhu cÇu cña thÞ tr−êng, tæ chøc s¶n xuÊt- mua b¸n hµng hãa
®ã nh»m thu lîi nhuËn
2.Kh¸i niÖm th−¬ng m¹i vµ kinh doanh th−¬ng m¹i.
2.1.kh¸i niÖm vÒ th−¬ng m¹i
Tõ x−a ®Õn nay côm tõ th−¬ng m¹i cã rÊt nhiÒu ®Þnh nghÜa kh¸c nhau,
chñ yÕu lµ do ý kiÕn chñ quan nh×n nhËn trªn nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau.Nh−ng chung quy l¹i th× th−¬ng m¹i ®−îc hiÓu ng¾n gän lµ mét qu¸ tr×nh trung gian
chương 1. cơ sở lý luận về hoạt động sxkd XNK. 1. Một số khái niệm. 1.1. khái niệm, bản chất của hđsxkd. 1.1.1. Định nghĩa
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement