Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By muonmaucuocsong_3000
#750588 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tăng cường công tác quản trị bán hàng ở công ty muối Thanh Hóa
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

NguyÔn V¨n L−¬ng


2
Ch−¬ng I
Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty Muèi Thanh Ho¸
vµ mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt ¶nh h−ëng ®Õn
c«ng t¸c qu¶n trÞ b¸n hµng cña c«ng ty

I. Giíi thiÖu chung.
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty muèi Thanh Ho¸

TiÒn th©n cña C«ng ty lµ chi côc c«ng nghiÖp muèi Thanh Hãa, n¨m
1985 chi côc c«ng nghiÖp Thanh Hãa gi¶i thÓ ®Ó thµnh lËp 4 doanh nghiÖp:
+ C«ng ty Muèi TÜnh Gia
+ C«ng ty Muèi HËu Léc
+ XÝ nghiÖp Muèi H¶i Ch©u
+ XÝ nghiÖp xµ phßng hãa chÊt
Vµ mét phßng muèi lµm chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n−íc trùc thuéc së thñy
s¶n Thanh hãa.
§Õn n¨m 1992 UBND tØnh Thanh Hãa cã quyÕt ®Þnh sè 1238/Q§-UBTH
ngµy 28/09/1992 s¸t nhËp bèn doanh nghiÖp nãi trªn ®Ó thµnh lËp C«ng ty
Muèi Thanh hãa. §Çu n¨m 1994 TØnh Thanh Hãa chuyÓn giao chøc n¨ng c¬
quan chñ qu¶n ®èi víi C«ng ty Muèi Thanh hãa vÒ Tæng C«ng ty Muèi ViÖt
Nam.
Trô së chÝnh cña C«ng ty Muèi Thanh hãa ®ãng t¹i sè 04 Lª Th¸nh T«ng
- ph−êng §«ng VÖ - Thµnh phè Thanh hãa.
C«ng ty Muèi Thanh hãa ®−îc thµnh lËp vµo ®óng thêi ®iÓm nÒn kinh tÕ
n−íc ta ®ang chuyÓn m¹nh tõ nÒn kinh tÕ tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ
thÞ tr−êng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n−íc. Do vËy C«ng ty ®· tõng b−íc thÝch
øng víi nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng cã
sù bao cÊp cña Nhµ n−íc, buéc C«ng ty ph¶i thùc hiÖn c¬ chÕ h¹ch to¸n kinh
tÕ sao cho lÊy doanh thu bï ®¾p chi phÝ mµ vÉn cã l·i.
Trong 10 n¨m qua ph¶i ®èi mÆt víi sù c¹nh tranh nghiÖt ng· cña thÞ
tr−êng C«ng ty ®· kh«ng ngõng lín m¹nh vµ tù kh¼ng ®Þnh m×nh vÒ mäi mÆt
Để bán được hàng các DN phải cạnh tranh để có thể chiếm lĩnh được thị trường để tồn tại và phát triển
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement