Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Aghaderg
#750584 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị bán hàng ở công ty thực phẩm hà nội
KILOBOOK.COM
Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ b¸n hµng
Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ b¸n hµng
Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ b¸n hµng
Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ b¸n hµng
2
nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ ho¹t ®éng b¸n hµng t¹i c«ng ty Thùc phÈm Hµ Néi ®¸p øng nh÷ng môc tiªu chiÕn l−îc ph¸t triÓn cña C«ng ty, cña ngµnh Th−¬ng m¹i thµnh phè trong giai ®o¹n c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ.

∗∗
∗ §èi t−îng, ph¹m vi vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu: §èi t−îng nghiªn
cøu lµ c¸c qu¸ tr×nh ho¹t ®éng b¸n hµng vµ c¸c yÕu tè hîp thµnh cña néi dung qu¶n trÞ t¸c nghiÖp b¸n hµng ë mét C«ng ty Th−¬ng m¹i vµ c¸c cöa hµng trùc thuéc. §Ò tµi chñ yÕu ®−a ra nh÷ng ý t−ëng ph¸t triÓn c«ng nghÖ b¸n lÎ tiÕn
bé, b¸n hµng qua ®iÖn tho¹i, t− vÊn dÞch vô kh¸ch hµng... ®ång thêi hoµn thiÖn quy tr×nh b¸n hµng truyÒn thèng nh−ng theo h−íng t¨ng c−êng tû träng c¸c ho¹t ®éng giao tiÕp, t− vÊn vµ dÞch vô kh¸ch hµng.

∗∗
∗ Giíi h¹n – ph¹m vi nghiªn cøu: Do giíi h¹n thêi gian, ®iÒu kiÖn
nghiªn cøu, luËn v¨n chñ yÕu tËp trung nghiªn cøu vÒ qu¶n trÞ ho¹t ®éng b¸n hµng chø kh«ng nghiªn cøu toµn bé qu¶n trÞ b¸n hµng (chiÕn l−îc, kÕ ho¹ch, quy ho¹ch b¸n hµng) vµ tiÕp cËn theo nguyªn lý qu¶n trÞ vµ marketing t¸c nghiÖp cña doanh nghiÖp th−¬ng m¹i.

∗∗
∗ Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu: Dùa trªn ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn hÖ thèng,
biÖn chøng, logic vµ lÞch sö. C¸c ph−¬ng ph¸p cô thÓ lµ ph©n tÝch - tæng hîp, c¸c ph−¬ng ph¸p thèng kª, ph−¬ng ph¸p ®èi s¸nh (benchmarking), m« h×nh hãa, s¬ ®å hãa.
Víi môc ®Ých, ®èi t−îng, giíi h¹n vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu trªn,
ngoµi phÇn Lêi c¶m ¬n, Lêi nãi ®Çu, KÕt luËn vµ Tµi liÖu tham kh¶o, luËn v¨n ®uîc kÕt cÊu thµnh ba ch−¬ng:
Ch−¬ng 1
:
Mét sè vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ qu¶n trÞ ho¹t ®é
Mét sè vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ qu¶n trÞ ho¹t ®é
Mét sè vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ qu¶n trÞ ho¹t ®é
Mét sè vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ qu¶n trÞ ho¹t ®éng b¸n
ng b¸n
ng b¸n
ng b¸n
hµng doanh nghiÖp Th−¬ng m¹i n−íc ta hiÖn nay.
hµng doanh nghiÖp Th−¬ng m¹i n−íc ta hiÖn nay.
hµng doanh nghiÖp Th−¬ng m¹i n−íc ta hiÖn nay.
hµng doanh nghiÖp Th−¬ng m¹i n−íc ta hiÖn nay.
Ch−¬ng 2
:
Thùc tr¹ng qu¶n trÞ ho¹t ®éng b¸n hµng cña C«ng ty Thùc
Thùc tr¹ng qu¶n trÞ ho¹t ®éng b¸n hµng cña C«ng ty Thùc
Thùc tr¹ng qu¶n trÞ ho¹t ®éng b¸n hµng cña C«ng ty Thùc
Thùc tr¹ng qu¶n trÞ ho¹t ®éng b¸n hµng cña C«ng ty Thùc
phÈm Hµ Néi.
phÈm Hµ Néi.
phÈm Hµ Néi.
phÈm Hµ Néi.
Ch−¬ng 3 :

Mét sè ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ ho¹t
Mét sè ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ ho¹t
Mét sè ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ ho¹t
Mét sè ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ ho¹t
®éng b¸n hµng t¹i C«ng ty Thùc phÈm Hµ Néi.
®éng b¸n hµng t¹i C«ng ty Thùc phÈm Hµ Néi.
®éng b¸n hµng t¹i C«ng ty Thùc phÈm Hµ Néi.
®éng b¸n hµng t¹i C«ng ty Thùc phÈm Hµ Néi.
chương 1. một số vấn đề cơ bản về quản trị hđ bán hàng DNTM. chương 2. thực trạng quản trị bán hàng của công ty. chương 3. một số đề xuất hoàn thiện công tác qu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement