Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By run_hide_love_2005
#750571 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chi phí sản xuất kinh doanh và các biện pháp quản lý chi phí sản xuất kinh doanh ở trung tâm thiết bị lưới điện phân phối
KILOBOOK.COM

2

ch−¬ng I
Nh÷ng lý luËn chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ c«ng t¸c
qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ë doanh nghiÖp.

1. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp
1.1. Kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt cña chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh
Sù ph¸t sinh vµ ph¸t triÓn cña x· héi loµi ng−êi g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.
NÒn s¶n xuÊt x· héi cña bÊt kú ph−¬ng thøc s¶n xuÊt nµo còng g¾n liÒn víi sù vËn ®éng vµ tiªu hao c¸c yÕu tè c¬ b¶n t¹o nªn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Nãi c¸ch kh¸c, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng ho¸ lµ qu¸ tr×nh kÕt hîp gi÷a ba yÕu tè : t− liÖu lao ®éng, ®èi t−îng lao ®éng vµ søc lao ®éng. §ång thêi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng ho¸ còng chÝnh lµ qu¸ tr×nh tiªu hao cña chÝnh b¶n th©n c¸c yÕu tè trªn. Nh− vËy ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt hµng ho¸, ng−êi lao ®éng ph¶i bá chi phÝ vÒ thï lao lao ®éng, vÒ t− liÖu lao ®éng vµ ®èi t−îng lao ®éng. V× thÕ sù h×nh thµnh nªn c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra gi¸ trÞ s¶n phÈm s¶n xuÊt lµ tÊt yÕu kh¸ch quan, kh«ng phô thuéc vµo ý chÝ chñ quan cña ng−êi s¶n xuÊt.
C¸c chi phÝ mµ doanh nghiÖp chi ra cÊu thµnh nªn gi¸ trÞ cña s¶n phÈm, lao vô
dÞch vô ®Ó ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi. Gi¸ trÞ s¶n phÈm gåm ba bé phËn lµ : C,V,m.
Trong ®ã :
- C: Lµ toµn bé gi¸ trÞ t− liÖu s¶n xuÊt ®· tiªu hao trong qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm
dÞch vô nh− : KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, n¨ng l−îng... Bé phËn nµy ®−îc gäi lµ hao phÝ vËt chÊt.
- V: Lµ chi phÝ tiÒn l−¬ng, tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho ng−êi lao ®éng tham gia qu¸
tr×nh s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm, dÞch vô, ®−îc gäi lµ hao phÝ lao ®éng cÇn thiÕt.
- m : Lµ gi¸ trÞ míi do lao ®éng sèng t¹o ra trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt ra
gi¸ trÞ s¶n phÈm, dÞch vô.
Do vËy, chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé c¸c
hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp ph¶i chi ra ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh.
TiÕp theo sau qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc viÖc tiªu thô s¶n
phÈm ®Ó thu tiÒn vÒ. §Ó thùc hiÖn ®−îc viÖc nµy, doanh nghiÖp còng ph¶i bá ra nh÷ng
chi phí là chỉ tiêu chất lượng quan trọng phản ánh hiệu quả hđsx của DN, chi phí sản xuất sp thấp hay cao, giảm hay tăng phản ánh kết quả của việc quản lý, sử d
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement