Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoang_khiem93
#750565 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nâng cao chất lượng công tác quản trị mua hàng tại công ty bách hóa số 5 Nam Bộ
KILOBOOK.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Khoa qu¶n trÞ doanh nghiÖp NguyÔn ThÞ H−¬ng K36A4

cho doanh nghiÖp h¬n lµ quan t©m ®Õn tiÕt kiÖm chi phÝ mua hµng. ViÖc mua
hµng ch−a ®−îc ®¸nh gi¸ t−¬ng xøng víi vÞ trÝ cña nã. Trong khi mua hµng l¹i
lµ kh©u tiªn, c¬ b¶n cña ho¹t ®éng kinh doanh, lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ho¹t ®éng kinh
doanh cña doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Mua hµng nh»m t¹o tiÒn ®Ò vËt
chÊt cho ho¹t ®éng b¸n hµng, ho¹t ®«ng b¸n hµng cã ®−îc tèt hay kh«ng phô
thuéc rÊt nhiÒu vµo ho¹t ®éng mua hµng. H¬n n÷a mua hµng tèt t¹o ®iÒu kiÖn
t¨ng lîi nhuËn. ChÝnh v× vËy mµ em ®· chän ®Ò tµi “ N©ng cao chÊt l−îng
c«ng t¸c qu¶n trÞ mua hµng” lµm ®Ò tµi cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. §©y
lµ mét dÞp tèt ®Ó em cã thÓ hiÓu râ ¬n vÒ ho¹t ®éng qu¶n trÞ mua hµng trong
doanh nghiÖp kh«ng chØ trªn lý thuyÕt mµ cßn th«ng qua thùc tÕ.


Ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn ®Ò tµi gåm ba ch−¬ng lín:

Ch−¬ng 1: c¬ së lý luËn chung vÒ qu¶n trÞ mua hµng trong doanh
nghiÖp thng m¹i.

Ch−¬ng 2: Kh¶o s¸t vµ ®¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ mua hµng t¹i c«ng
ty b¸ch ho¸ sè 5 Nam Bé.

Ch−¬ng3 : Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ mua
hµng t¹i c«ng ty b¸ch ho¸ sè 5 Nam Bé.chương 1. cơ sở lý luận chung về quản trị mua hàng trong DNTM. chương 2. khảo sát và đánh giá về công tác quản trị mua hàng tại công ty bách hóa số 5 Nam Bộ. ch
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement