Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Ryton
#750563 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đẩy mạnh hoạt động bán hàng đối với sản phẩm đưởng của công ty thực phẩm miền Bắc
KILOBOOK.COM
`
2

vùc mua b¸n hµng ho¸. Víi hÖ thèng nµy, ngµnh th−¬ng m¹i cña nÒn kinh tÕ quèc d©n ®−îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh− mét tÊt yÕu kh¸ch quan.
2. Vai trß cña ho¹t ®éng b¸n hµng trong kinh doanh th−¬ng m¹i.

B¸n hµng lµ mét ho¹t ®éng v« cïng quan träng, nã quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån
t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. V× vËy quan niÖm thÕ nµo lµ b¸n hµng cã ý nghÜa to lín. Cho ®Õn nay cã rÊt nhiÒu quan niÖm kh¸c nhau vÒ b¸n hµng vµ ®iÒu ®ã sÏ dÉn ®Õn c¸ch m« t¶ vµ gi¶i quyÕt néi dung ho¹t ®éng b¸n hµng kh¸c nhau. Mét trong c¸c c¸ch tiÕp cËn b¸n hµng ®−îc nhiÒu doanh nghiÖp ¸p dông lµ tiÕp cËn b¸n hµng víi t− c¸ch mét kh©u quan träng, mét bé phËn h÷u c¬ cña qu¸ tr×nh kinh doanh. Theo c¸ch tiÕp cËn nµy th×: “ B¸n hµng lµ mét kh©u mang tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh trong ho¹t ®éng kinh doanh, mét bé phËn cÊu thµnh thuéc hÖ thèng tæ chøc qu¶n lý kinh doanh cña doanh nghiÖp chuyªn thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng chuyÓn ho¸ h×nh th¸i gi¸ trÞ cña s¶n phÈm hµng ho¸ tõ hµng sang tiÒn cña tæ chøc ®ã “.
Vai trß cña ho¹t ®éng b¸n hµng ®−îc thÓ hiÖn trªn c¸c mÆt sau: + B¸n hµng lµ nghiÖp vô kinh doanh c¬ b¶n, trùc tiÕp thùc hiÖn chøc n¨ng
l−u th«ng hµng ho¸ phôc vô cho s¶n xuÊt vµ ®êi sèng nh©n d©n, lµ kh©u quan träng nèi liÒn s¶n xuÊt víi tiªu dïng, ®¶m b¶o c©n ®èi gi÷a cung vµ cÇu ®èi víi tõng mÆt hµng cô thÓ gãp phÇn æn ®Þnh gi¸ c¶ thÞ tr−êng.
B¸n hµng lµ nghiÖp vô c¬ b¶n thùc hiÖn môc ®Ých kinh doanh cña doanh
nghiÖp lµ lîi nhuËn. Mµ lîi nhuËn lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a doanh thu vµ chi phÝ. VËy ®Ó cã lîi nhuËn cao th× doanh thu b¸n hµng vµ dÞch vô ph¶i lín h¬n chi phÝ kinh doanh . Muèn cã doanh thu b¸n hµng vµ dÞch vô lín th× ph¶i chiÕm ®−îc kh¸ch hµng, ph¶i b¸n ®−îc nhiÒu hµng ho¸ vµ gi¶m c¸c chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt.
+ Trong kinh doanh th−¬ng m¹i c¸c doanh nghiÖp cßn cã môc tiªu n÷a
lµ kh«ng ngõng t¨ng thÕ lùc cña m×nh. Víi nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, trªn thÞ tr−êng cã nhiÒu ng−êi cung øng hµng ho¸. C¹nh tranh trªn thÞ tr−êng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp thu hót ngµy cµng nhiÒu kh¸ch hµng, ph¶i kh«ng ngõng t¨ng doanh sè b¸n hµng vµ dÞch vô cïng víi sù ph¸t triÓn vµ më réng thÞ tr−êng. Môc ®Ých thÕ lùc lµ môc tiªu ph¸t triÓn c¶ vÒ quy m« kinh doanh vµ c¶ vÒ thÞ phÇn trªn thÞ tr−êng. §iÒu nµy chØ cã thÓ thùc hiÖn ®−îc khi doanh nghiÖp tæ chøc cã hiÖu qu¶ ho¹t ®éng b¸n hµng.
+ Kinh doanh th−¬ng m¹i trong thêi buæi ngµy nay th× cã rÊt nhiÒu c¬ héi
nh−ng còng cã rÊt nhiÒu rñi ro. V× vËy dï ho¹t ®éng nh− thÕ nµo th× c¸c doanh nghiÖp còng ph¶i ®¶m b¶o an toµn trong kinh doanh. §Ó ®¶m b¶o an toµn th×
chương 1. lý luận cơ bản về hoạt động bán hàng trong kinh doanh thương mại. 1. kinh doanh thương mại và vai trò của hđ bán hàng. 1. kinh doanh thương mại. hoạt
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement