Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By zozo_pro
#750562 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý mạng lưới nhân viên bán hàng của công ty coca-cola việt Nam chi nhánh miền Bắc
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

2

§Ó hoµn thµnh ®Ò tµi nµy, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sôu gióp ®ì tËn
t×nh cña thÇy gi¸o §ç Hoµng Toµn, c¸c thÇy c« trong khoa Khoa Häc Qu¶n Lý vµ phßng b¸n hµng, phßng nh©n sù c«ng ty TNHH Coca-Cola ViÖt Nam – chi nh¸nh miÒn b¾c. Do thêi gian, tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, em kÝnh mong sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó em cã thÓ lµm tèt h¬n n÷a.


Hµ Néi, ngµy 10 th¸ng 04 n¨m 2004
Sinh viªn thùc hiÖn
NguyÔn ThÞ Mai Yªn

Thực tế đã cho thấy, DN nào có đội ngũ nhân lực tốt, có chiến lược quản lý nhân lực lâu dài, hoàn chỉnh sẽ tạo ra được sức mạnh vượt trội
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement