Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Bran
#750558 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại công ty nhất vinh
KILOBOOK.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp
NguyÔn TuÊn Anh

Khoa Qu¶n lý Doanh nghiÖp

2
Ch−¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ khoa häc qu¶n lý nh©n sù

I. Kh¸i niÖm, vai trß vµ chøc n¨ng cña qu¶n lý nh©n sù
I. Kh¸i niÖm, vai trß vµ chøc n¨ng cña qu¶n lý nh©n sù
I. Kh¸i niÖm, vai trß vµ chøc n¨ng cña qu¶n lý nh©n sù
I. Kh¸i niÖm, vai trß vµ chøc n¨ng cña qu¶n lý nh©n sù
1. Kh¸i niÖm
- Qu¶n lý nh©n sù lµ mét trong nh÷ng chøc n¨ng c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh
qu¶n lý. Con ng−êi bao giê còng lµ yÕu tè quan träng nhÊt cña mét doanh nghiÖp. Do ®ã, viÖc lùa chän, s¾p xÕp con ng−êi cho phï hîp víi c¸c vÞ trÝ trong bé m¸y tæ chøc lµ nhiÖm vô hµng ®Çu cña nhµ qu¶n lý.
- Qu¶n lý nh©n sù ph¶i ®−îc xem xÐt theo quan ®iÓm hÖ thèng. ViÖc x¸c
®Þnh nguån nh©n sù, vÊn ®Ò tuyÓn chän, s¾p xÕp ®Ò b¹t, ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn, ®¸nh gi¸ nh©n viªn v.v... cÇn ®−îc ®Æt trªn c¬ së khoa häc, trong mèi quan hÖ t−¬ng quan víi nhiÒu vÊn ®Ò vµ chøc n¨ng kh¸c cña qu¶n lý.
- VËy qu¶n lý nh©n sù lµ toµn bé c¸c viÖc liªn quan ®Õn con ng−êi trong
doanh nghiÖp; ®ã lµ viÖc tuyÓn mé, tuyÓn chän, bè trÝ sö dông, ®µo t¹o, ph¸t triÓn, ®·i ngé vµ xö lý c¸c mèi quan hÖ vÒ lao ®éng nh»m ph¸t huy tèi ®a n¨ng lùc cña mçi ng−êi b¶o ®¶m hoµn thµnh tèt nhiÖm vô, ®¹t tíi môc tiªu tr−íc m¾t còng nh− l©u dµi cña doanh nghiÖp.
2. Vai trß, chøc n¨ng cña qu¶n lý nh©n sù
2.1. Vai trß
Qu¶n lý nh©n sù gi÷ vai trß ®Æc biÖt quan träng vµ ngµy cµng ®−îc c¸c nhµ
qu¶n lý quan t©m nghiªn cøu. Trong ho¹t ®éng cô thÓ, c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù ph¶i thùc hiÖn 4 vai trß:
+ Vai trß thÓ chÕ;
+ Vai trß t− vÊn;
+ Vai trß dÞch vô;
+ Vai trß kiÓm tra.
Nghiªn cøu qu¶n lý nh©n sù gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý häc ®−îc c¸ch giao
tiÕp víi ng−êi kh¸c, t×m ra ng«n ng÷ chung víi nh©n viªn, ®¸nh gi¸ nh©n viªn mét c¸ch tèt nhÊt, biÕt c¸ch l«i kÐo nh©n viªn say mª víi c«ng viÖc, tõ ®ã n©ng cao chÊt l−îng c«ng viÖc vµ hiÖu qu¶ cña tæ chøc.
Đề tiếp tục đứng vững trong môi trường cạnh tranh gay gắt, đòi hỏi các DN phải xây dựng cho mình đội ngũ cán bộ riêng, có năng lực phẩm chất, khả năng lãnh đạo
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement