Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Milap
#750533 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ Internet và viễn thông tại Công ty phát triển đầu tư công nghệ FPT
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
SV: NguyÔn Quèc Träng

Líp: Qu¶n trÞ chÊt l−îng 44

nh−ng n¨m qua C«ng ty FPT ®· ¸p dông hÖ thèng ISO 9001 nh»m ngµy cµng n©ng cao vÞ thÕ cña c«ng ty trong lÜnh vôc cung cÊp dÞch vô Internet vµ viÔn th«ng .

NhËn thóc ®−îc tÇm quan trong cña viÖc n©ng cao chÊt l−îng cung cÊp dÞch
vô Interet vµ viÔn th«ng cña c«ng ty ph¸t triÓn ®Çu t− c«ng nghÖ – FPT , em ®· quyÕt ®Þnh lùa chän ®Ò tµi : Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l−îng cung cÊp dÞch vô Internet vµ viÔn th«ng t¹i C«ng ty ph¸t triÓn ®Çu t− c«ng nghÖ – FPT. Môc ®Ých nghiªn cøu ®Ò tµi : - Lµm râ nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ chÊt l−îng vµ chÊt l−îng cung cÊp dÞch vô Internet vµ dÞch vô viÔn th«ng - §Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l−îng cung cÊp dÞch vô Internet vµ viÔn th«ng cña C«ng ty FPT. Ph¹m vi nghiªn cøu ®Ò tµi : - Nghªn cøu kh¶o s¸t t×nh h×nh chÊt l−îng cung cÊp dÞch vô Internet vµ viªn th«ng cña C«ng ty FPT. Néi dung nghiªn cøu ®Ò tµi gåm 2 phÇn : Ch−¬ng I: Thùc tr¹ng chÊt l−îng cung cÊp dÞch vô Internet vµ viÔn th«ng t¹i C«ng ty Ph¸t triÓn §Çu t− C«ng nghÖ – FPT Ch−¬ng II: Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao chÊt l−¬ng cung cÊp dÞch vô Internet vµ viÔn th«ng t¹i C«ng ty FPT Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h−íng dÉn tËn t×nh cña gi¸o viªn h−íng dÉn Th¹c sü TrÇn B×nh Träng cïng c¸c c« , c¸c b¸c vµ anh chÞ trong C«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc tËp vµ hoµn thµnh ®Ò tµi nµy .
CHương 1: THực trạng chất lượng cung cấp dịch vụ Internet và viễn thông tại Công ty phát triển Đầu tư công nghệ FPT. CHương 2: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nân
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement