Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By minhladan9x_cntn
#750530 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiên cứu tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Chương Dương - Hà Nội
KILOBOOK.COM

2

Nghiªn cøu trong ph¹m vi toµn doanh nghiÖp tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2003.
* Néi dung nghiªn cøu:
+ §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty.
+ §¸nh gi¸ t×nh h×nh qu¶n lý sö dông vèn l−u ®éng.
Ph©n tÝch kÕt cÊu vèn l−u ®éng trong c¸c kh©u:
. Vèn l−u ®éng trong kh©u dù tr÷.
. Vèn l−u ®éng trong kh©u s¶n xuÊt.
. Vèn l−u ®éng trong kh©u l−u th«ng.
+ Ph©n tÝch t×nh h×nh chu chuyÓn vèn l−u ®éng.
. Vßng quay vèn l−u ®éng.
. Kú lu©n chuyÓn vèn l−u ®éng.
. HÖ sè ®¶m nhËn vèn l−u ®éng.
- §Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l−u ®éng t¹i c«ng ty.
* Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu:
- Ph−¬ng ph¸p thu thËp sè liÖu vµ thu thËp c¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Õn vÊn ®Ò nghiªn
cøu. KÕ thõa c¸c tµi liÖu, b¸o c¸o, pháng vÊn trùc tiÕp c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty.
- Ph−¬ng ph¸p xö lý ph©n tÝch.
+ Sö dông ph−¬ng ph¸p thèng kª kinh tÕ.
+ Sö dông ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh.
+ Sö dông m¸y vi tÝnh ®Ó tÝnh to¸n vµ chÕ b¶n.Theo quan điểm hiện đại, mỗi doanh nghiệp được xem như một tế bào sống cấu thành nên toàn bộ nền kinh tế. Tế bào đó cần có quá trình trao đổi chất với môi trườn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement