Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By pns_gtvt
#750528 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh và một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty tấm lợp vật liệu xây dựng Đông Anh
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

2
Ch−¬ng I
C¬ së lý luËn ph©n tÝch ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp

I. Kh¸i niÖm vÒ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh
1. Kh¸i niÖm
Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh lµ viÖc ph©n chia c¸c hiÖn t−îng, c¸c qu¸
tr×nh vµ c¸c kÕt qu¶ kinh doanh thµnh c¸c bé phËn cÊu thµnh. Trªn c¬ së ®ã,
b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p liªn hÖ, so s¸nh, ®èi chiÕu vµ tæng hîp l¹i nh»m rót ra tÝnh
quy luËt vµ xu h−íng ph¸t triÓn cña c¸c hiÖn t−îng nghiªn cøu.
2. VÞ trÝ vµ chøc n¨ng
Trong lÜnh vùc qu¶n lý kinh tÕ, ng−êi ta sö dông ph©n tÝch ®Ó nhËn thøc
®−îc c¸c hiÖn t−îng vµ kÕt qu¶ kinh tÕ, ®Ó x¸c ®Þnh quan hÖ cÊu thµnh, quan hÖ
nh©n qu¶ còng nh− ph¸t hiÖn nguån gèc h×nh thµnh vµ tÝnh quy luËt ph¸t triÓn
cña chóng, trªn c¬ së ®ã mµ cung cÊp nh÷ng c¨n cø khoa häc cho c¸c quyÕt ®Þnh
®óng ®¾n cho t−¬ng lai.
N»m trong hÖ thèng c¸c m«n khoa häc qu¶n lý kinh tÕ, ph©n tÝch ho¹t
®éng kinh doanh thùc hiÖn mét chøc n¨ng c¬ b¶n ®ã lµ dù to¸n vµ ®iÒu chØnh c¸c
ho¹t ®éng kinh tÕ. Bëi v× tr−íc hÕt doanh nghiÖp ®−îc quan niÖm nh− mét hÖ
thèng vµ hÖ thèng nµy lµ ®èi t−îng cña qu¶n lý. HÖ thèng nµy bao gåm nhiÒu bé
phËn cÊu thµnh (phßng, ban, ph©n x−ëng, tæ ®éi s¶n xuÊt…) vµ mçi mét bé phËn
cÊu thµnh cã chøc n¨ng, nhiÖm vô riªng ®Ó ®¶m b¶o cho hÖ thèng ho¹t ®éng b×nh
th−êng trªn con ®−êng ®· ®Æt ra th× ®ßi hái tõng bé phËn cÊu thµnh, dï lµ nhá
nhÊt trong hÖ thèng ph¶i ho¹t ®éng b×nh th−êng theo ®óng chøc n¨ng, nhiÖm vô
cña chóng. Nh− vËy chØ cÇn ë mét bé phËn nµo ®ã cña hÖ thèng ho¹t ®éng kh«ng
b×nh th−êng sÏ lµm cho ho¹t ®éng cña c¶ hÖ thèng kh«ng b×nh th−êng. Trong
tr−êng hîp nµy, ®ßi hái ng−êi qu¶n lý trªn c¬ së ph¸t hiÖn ®−îc t×nh h×nh cÇn
ph¶i ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p lo¹i trõ "®iÓm nãng" ®ã, ®iÒu chØnh vµ kh«i phôc l¹i sù
Chương 1: Cơ sở lý luận phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. I. Khái niệm về phân tích hoạt động kinh doanh. 1. Khái niệm:
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Hình đại diện của thành viên
By thehoacp
#771845 Cho em xin link dow với, mà cái này bị lỗi phông chữ, dow về có bị lỗi không hả anh?
Mong anh rep lại cho em sớm với :D
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#772148
thehoacp đã viết:Cho em xin link dow với, mà cái này bị lỗi phông chữ, dow về có bị lỗi không hả anh?
Mong anh rep lại cho em sớm với :D
Không lỗi đâu, cứ cài đủ font unicode... là ok

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement