Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By manamanvn01
#750527 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện bộ máy tổ chức của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Ba Đình
KILOBOOK.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp

2
PhÇn I
Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty cæ phÇn ®Çu t−
vµ x©y dùng ba ®×nh


1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− vµ
x©y dùng Ba §×nh
C«ng Ty Cæ PhÇn §Çu t− vµ X©y dùng Ba §×nh lµ mét doanh nghiÖp cæ
phÇn ®−îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 3381 QDUB ngµy 4/8/2000 cña
UBND Thµnh phè Hµ néi. C«ng ty cæ phÇn §Çu t− vµ x©y dùng Ba §×nh ho¹t
®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc ®Çu t− vµ ph¸t triÓn nhµ, x©y dùng d©n dông,
c«ng nghiÖp….
C«ng ty gåm 2 xÝ nghiÖp thµnh viªn víi kinh nghiÖm l©u n¨m ho¹t ®éng
trong ngµnh x©y dùng. Môc tiªu cña c«ng ty lµ ph¸t huy truyÒn thèng phÊn
®Êu ph¸t triÓn më réng thÞ tr−êng h¬n n÷a trë thµnh c«ng ty cã tiÒm lùc kinh
tÕ m¹nh tÇm cì trong ngµnh x©y dùng.
Trô së chÝnh: 46 NguyÔn Tr−êng Té – Ba §×nh – Hµ néi
Tªn giao dÞch quèc tÕ: Ba §×nh – Construction investment joint stock
company
Tªn viÕt t¾t: Sacisjco
• Chøc n¨ng cña c«ng ty:
C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm nhËn, sö dông cã hiÖu qu¶, b¶o qu¶n vµ ph¸t
triÓn vèn do nhµ n−íc giao; nhËn vµ sö dông cã hiÖu qu¶ tµi nguyªn ®Êt ®ai vµ
c¸c nguån lùc kh¸c do nhµ n−íc giao ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh
doanh vµ nh÷ng nhiÖm vô kh¸c.
Tæ chøc qu¶n lý, triÓn khai c«ng t¸c nghiªn cøu øng dông khoa häc kü
thuËt, thùc hiÖn ®Çu t− chiÒu s©u, ®æi míi khoa häc c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµ
trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh
doanh.
Phần 1: Khái quát chung về công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Ba Đình. Phần 2: Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện bộ máy tổ chức của Công ty cổ phần đầu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement