Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By buzzguy_net
#750519 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Mở rộng thị trường xuất khẩu tại Tổng công ty Dệt may Việt Nam
KILOBOOK.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp

2

më ®Çu

HiÖn nay ViÖt Nam ®ang trªn con ®−êng c«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt
n−íc. Con ®−êng nµy ®· buéc chóng ta ph¶i ®èi mÆt víi rÊt nhiÒu khã kh¨n, ®Æc biÖt lµ trong thêi gian ®Çu cña thêi kú ®æi míi. §Ó ®æi míi ph−¬ng thøc qu¶n lý, n©ng cao hiÖu qu¶, søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ vµ lµm t¨ng kh¶ n¨ng ®æi míi c«ng nghÖ, hiÖn ®¹i ho¸ s¶n xuÊt cho ®Êt n−íc, nhanh chãng ®−a n−íc ta trë thµnh mét n−íc c«ng nghiÖp Nhµ n−íc ®· thµnh lËp mét lo¹t c¸c Tæng c«ng ty 90, 91.
Tæng c«ng ty DÖt-May ViÖt Nam (Vinatex) ra ®êi theo quyÕt ®Þnh
253/TTg ngµy 29/04/1995 cña Thñ t−íng chÝnh phñ vµ ho¹t ®éng theo m« h×nh Tæng c«ng ty 91 nh»m chiÕm lÜnh vµ më réng thÞ tr−êng xuÊt khÈu, ph¸t triÓn lùc l−îng s¶n xuÊt vµ thu hót lao ®éng, ®Èy m¹nh ®Çu t− theo nhu cÇu thÞ tr−êng vµ theo ®Þnh h−íng ph¸t triÓn cña toµn Tæng c«ng ty… Sau h¬n 10 n¨m thµnh lËp Vinatex ®· cã c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cïng víi mét ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ, c¸c s¶n phÈm cña Vinatex ®· ®−îc nhiÒu kh¸ch hµng biÕt ®Õn, doanh thu vµ kim ng¹ch xuÊt khÈu cña Vinatex kh«ng ngõng t¨ng lªn.
Môc tiªu ®Æt ra cho Vinatex vµ c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn lµ sÏ trë
thµnh mét tËp ®oµn kinh tÕ hµng ®Çu cña ViÖt Nam trong lÜnh vùc dÖt may. §Ó thùc hiÖn ®−îc môc tiªu nµy Vinatex kh«ng chØ chiÕm lÜnh ®−îc thÞ tr−êng trong n−íc mµ cßn ph¶i t×m ®−îc mét chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr−êng thÕ giíi th«ng qua viÖc kh«ng ngõng më réng thÞ tr−êng xuÊt khÈu. Thªm vµo ®ã ChÝnh phñ ®· ®Æt ra nhiÖm vô cho toµn ngµnh dÖt may vµ cho Vinatex lµ ph¶i nhanh chãng gi¶m tû lÖ gia c«ng xuÊt khÈu, t¨ng tû lÖ xuÊt khÈu trùc tiÕp nªn viÖc më réng thÞ tr−êng xuÊt khÈu, chñ ®éng t×m c¸c ®èi t¸c xuÊt khÈu trùc tiÕp lµ hÕt søc cÇn thiÕt ®èi víi kh«ng chØ Vinatex mµ ®èi víi c¶ ngµnh dÖt may.
Qua thêi gian thùc tËp tai Tæng c«ng ty DÖt-May ViÖt Nam em thÊy thÞ
tr−êng xuÊt khÈu cña Vinatex chñ yÕu lµ Mü, EU, NhËt B¶n vµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña Vinatex bÞ phô thuéc rÊt nhiÒu nhu cÇu còng nh− t×nh h×nh cung øng s¶n phÈm cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trªn c¸c thÞ tr−êng nµy. §iÒu nµy ®· lµm mÊt ®i mét tiÒm n¨ng lín cho Vinatex trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng ho¸.
Chương 1: Lý luận chung về thị trường và xuất khẩu. Chương 2: Thực trạng công tác mở rộng thị trường xuất khẩu của Vinatex. Chương 3: Mục tiêu, tầm nhìn của Vin
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement