Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By [email protected]
#750517 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hiệu quả kinh doanh ở Công ty Giầy Thăng Long. Thực trạng và giải pháp
KILOBOOK.COM

2
PhÇn I
N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ môc tiªu
hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp

I. Quan niÖm vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh
1. Kh¸i niÖm hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh
§èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp , c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ho¹t
®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, víi c¸c c¬ chÕ qu¶n lý kh¸c nhau, nh−ng trong mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp còng cã c¸c môc tiªu kh¸c nhau. Trong c¬ chÕ thÞ tr−êng ë n−íc ta hiÖn nay, mäi doanh nghiÖp ®Òu cã môc tiªu bao trïm l©u dµi lµ tèi ®a hãa lîi nhuËn. §Ó ®¹t ®−îc môc tiªu nµy mäi doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng cho m×nh mét chiÕn l−îc kinh doanh vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp thÝch øng víi c¸c biÕn ®éng cña thÞ tr−êng, ph¶i thùc hiÖn viÖc x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh, c¸c ph−¬ng ¸n kinh doanh, ph¶i kÕ ho¹ch hãa c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp vµ ®ång thêi tæ chøc thùc hiÖn
chóng mét c¸ch cã hiÖu qu¶.
Trong qu¸ tr×nh tæ chøc x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ
trªn, c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n lu«n kiÓm tra ®¸nh gi¸ tÝnh hiÖu qu¶ cña
chóng. Muèn kiÓm tra ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chung cña doanh nghiÖp còng nh− tõng lÜnh vùc, tõng bé phËn bªn trong doanh nghiÖp
th× doanh nghiÖp kh«ng thÓ thùc hiÖn viÖc tÝnh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®ã. VËy th× hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ g×? §Ó hiÓu ®−îc ph¹m trï hiÖu qu¶ kinh tÕ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× tr−íc tiªn chóng ta t×m hiÓu xem hiÖu qu¶ kinh tÕ nãi chung lµ g×. Tõ tr−íc ®Õn nay cã rÊt nhiÒu t¸c gi¶ ®−a ra c¸c quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ:
- Theo P.Samuellson vµ W.Nordhaus th× "hiÖu qu¶ s¶n xuÊt diÔn ra khi
x· héi kh«ng thÓ t¨ng s¶n l−îng mét c¸ch hµng lo¹t hµng hãa mµ kh«ng c¾t
Chương 1: Nâng cao hiệu quả kinh doanh là mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp. Chương 2: Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty Giầy Thăng Long
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement