Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By britney_jean46
#750516 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Các giải pháp chủ yếu góp phần đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm và tăng doanh thu tại công ty điện cơ Thống Nhất
KILOBOOK.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Häc viÖn Tµi chÝnh

2
3.1. §Æc ®iÓm bé m¸y qu¶n lý .............................................................................. 22 3.2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty.......................................................... 24 3.3. §Æc ®iÓm quy tr×nh snr xuÊt........................................................................... 25 4. C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña c«ng ty................................................................... 26 5. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vµ t×nh h×nh tµi chÝnh chñ yÕu cña c«ng ty ...... 27 5.1. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty ...................................... 27 5.2. T×nh h×nh tµi chÝnh chñ yÕu cña c«ng ty ........................................................ 28 II/ Thùc tr¹ng tiªu thô s¶n phÈm vµ doanh thu tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt .............................................................................................. 29 1. Mét sè ®Æc ®iÓm chi phèi ®Õn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty............ 29 2. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ¶nh h−ëng tíi c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm.................................................................... 30 2.1. ThuËn lîi......................................................................................................... 30 2.2. Khã kh¨n ........................................................................................................ 31 3. C«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm ë c«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt ........ 32 4. Thùc tr¹ng tiªu thô s¶n phÈm vµ doanh thu tieu thô s¶n phÈm cña c«ng ty n¨m 2004 ............................................................................................................... 34 4.1 KÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm vµ doanh thu tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty n¨m 2004 ............................................................................................................... 34 4.2. §¸nh gi¸ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ......................................................................................................................... 35 4.3. Nh÷ng biÖn ph¸p mµ c«ng ty ®· thùc hiÖn ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô .................. 37 5. §¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt ....................................................................................................................... 46 5.1. Nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®−îc ............................................................................. 46 5.2. Nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra trong c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm t¨ng doanh thu b¸n hµng ë c«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt ..................................................................... 46 Ch−¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu gãp phÇn ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm vµ t¨ng doanh thu tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt .......................................................................................................... 48 I/ §Þnh h−íng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong thêi gian tíi....................................... 48 II/ Mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu gãp phÇn ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm ë c«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt .............................................................................................. 49 1. T¨ng c−êng h¬n n÷a c¸c ho¹t ®éng ®Çu t− nghiªn cøu thÞ tr−êng vµ dù b¸o thÞ tr−êng, t¹o ®iÒu kiÖn v÷ng ch¾c cho ho¹ch ®Þnh tiªu thô s¶n phÈm ................ 49
Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về tiêu thụ sản phẩm và doanh thu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Chương 2: Thực trạng về
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement