Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By money_nt
#750515 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nâng cao sản lượng tiêu thụ xi măng đối với Công ty Vật tư Kỹ thuật Xi măng giai đoạng 2001 - 2005
KILOBOOK.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Ph¹m B¸ Dòng - K4A - 04

2
PhÇn mét.
Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao s¶n l−îng tiªu thô xi
m¨ng cña C«ng ty vËt t− kü thuËt xi m¨ng

I. ThÞ tr−êng vµ c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn thÞ tr−êng
hµng ho¸ kinh doanh cña doanh nghiÖp.
1. ThÞ tr−êng: 1.1. Kh¸i niÖm vÒ thÞ tr−êng. ThÞ tr−êng xuÊt hiÖn ®ång thêi víi sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña nÒn s¶n
xuÊt hµng ho¸ võa ®−îc h×nh thµnh trong lÜnh vùc l−u th«ng. Ng−êi cã hµng ho¸ hoÆc dÞch vô ®em ra trao ®æi ®−îc gäi lµ bªn b¸n, ng−êi cã nhu cÇu ch−a tho¶ m·n vµ cã kh¶ n¨ng thanh to¸n gäi lµ bªn mua.
Trong qu¸ tr×nh trao ®æi ®· h×nh thµnh nh÷ng mèi quan hÖ nhÊt ®Þnh, ®ã
lµ quan hÖ gi÷a ng−êi b¸n vµ ng−êi mua.
Tõ ®ã thÊy sù h×nh thµnh cña thÞ tr−êng ®ßi hái ph¶i cã: - §èi t−îng trao ®æi: s¶n phÈm hµng ho¸ hay dÞch vô. - §èi t−îng tham gia trao ®æi: Bªn b¸n vµ bªn mua. - §iÒu kiÖn thùc hiÖn trao ®æi: Kh¶ n¨ng thanh to¸n. Theo néi dung trªn, ®iÒu quan t©m nhÊt cña doanh nghiÖp lµ t×m ra n¬i
trao ®æi, t×m ra nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n nh÷ng s¶n phÈm, dÞch vô mµ nhµ s¶n xuÊt dù ®Þnh cung cÊp , cßn ®èi víi ng−êi tiªu dïng, hä l¹i quan t©m ®Õn viÖc so s¸nh nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô mµ nhµ s¶n xuÊt cung øng tho¶ m·n, ®óng yªu cÇu vµ thÝch hîp víi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña m×nh ®Õn ®©u:
Tõ nh÷ng néi dung trªn ta cã thÓ ®Þnh nghÜa mét c¸ch tæng qu¸t thÞ
tr−êng nh− sau:
- ThÞ tr−êng lµ biÓu hiÖn cña qu¸ tr×nh mµ trong ®ã thÓ hiÖn c¸i quyÕt
®Þnh cña ng−êi tiªu dïng vÒ hµng ho¸ vµ dÞch vô còng nh− quyÕt ®Þnh cña c¸c doanh nghiÖp vÒ sè l−îng chÊt l−îng mÉu m· cña hµng ho¸. §ã lµ nh÷ng mèi quan hÖ gi÷a tæng sè cung vµ tæng sè cÇu víi c¬ cÊu cña tõng lo¹i hµng ho¸ cô thÓ.
- ThÞ tr−êng lµ n¬i ng−êi mua víi ng−êi b¸n tù m×nh ®Õn víi nhau qua
trao ®æi tham dß tiÕp xóc ®Ó nhËn lÊy lêi gi¶i ®¸p mµ mçi bªn cÇn thiÕt.
- C¸c doanh nghiÖp th«ng qua thÞ tr−êng mµ t×m c¸ch gi¶i quyÕt c¸c vÊn
®Ò:
- Ph¶i s¶n xuÊt hµng ho¸, dÞch vô lµ g×? cho ai? - Sè l−îng bao nhiªu? - MÉu m·, kiÓu c¸ch chÊt l−îng nh− thÕ nµo? Cßn ng−êi tiªu dïng th× biÕt ®−îc. - Ai sÏ ®¸p øng nhu cÇu cña m×nh. - Nhu cÇu ®−îc tho¶ m·n ®Õn møc nµo?
Chương 1: Sự cần thiết phải nâng cao sản lượng tiêu thụ xi măng của Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng. Chương 2: Phân tích thực trạng tiêu thụ xi măng của công ty
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement