Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By huyle1901_jyushinking
#750514 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty công cụ cắt và đo lường cơ khí
KILOBOOK.COM

1
PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt
kinh doanh cña C«ng ty Dông cô c¾t vµ ®o l−êng c¬ khÝ.
Chuyªn ®Ò nµy ®−îc hoµn thµnh víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o
TrÇn ViÖt L©m vµ c¸c c« chó trong C«ng ty Dông cô c¾t vµ ®o l−êng c¬ khÝ.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì quý b¸u nµy !

Hµ Néi, th¸ng 3 n¨m 2003
Sinh viªn: T¹ Duy Bé
Phần 1: nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh - điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Phần 2: Thực trạng và công tác đánh giá hiệu quả hoạ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement