Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By cafe_mu0j
#750513 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty cổ phẩn thiết bị xăng dầu Petrolimex
KILOBOOK.COM
ch−¬ng I
Tæng quan vÒ c«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu
petrolimex
I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty

- Ngµy 28/12/1968: Tæng côc tr−ëng tæng côc vËt t− ®· ký quyÕt ®Þnh
sè Q§ 412/VT cho phÐp thµnh lËp chi côc vËt t−, lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng côc vËt t−. §Õn ngµy 20/12/1972: Bé tr−ëng Bé vËt t− ký quyÕt ®Þnh sè Q§ 719/ VT ®æi tªn chi côc vËt t− thµnh c«ng ty vËt t− sè 1 .
- Ngµy 12/4/1977: C¨n cø quyÕt ®Þnh Q§ 233/ VTQ§, kho tÝch hiÖu
cña tæng c«ng ty x¨ng dÇu ®−îc x¸c nhËp vµo c«ng ty vËt t− sè 1 . Hai ®¬n vÞ míi x¸c nhËp nµy lÊy mét c¸i tªn chung vµ tªn c«ng ty vËt t− chuyªn dïng x¨ng dÇu ra ®êi. Còng tõ ®ã c«ng ty trë thµnh thµnh viªn cña tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam Petrolimex. NhiÖm vô ban ®Çu cña c«ng ty lµ mua b¸n , xuÊt nhËp khÈu c¸c thiÕt bÞ vËt t− liªn quan ®Õn nghµnh x¨ng dÇu , khÝ ®èt , khÝ ho¸ láng .
- Ngµy 30/11/2000: C¨n cø quyÕt ®Þnh sè Q§ 1642/2000/Q§ - BTM
cña Bé tr−ëng Bé th−¬ng m¹i, c«ng ty vËt t− chuyªn dïng x¨ng dÇu ®−îc chuyÓn ®æi tªn thµnh c«ng ty thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex trùc thuéc tæng
c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam. + Tªn giao dÞch quèc tÕ: Petrolimex equipment company + Tªn viÕt t¾t: Peco
+ Trô së giao dÞch: Sè 6 Ngäc Kh¸nh – QuËn Ba §×nh – Hµ Néi
Lóc nµy, c«ng ty ®−îc bæ xung thªm nhiÖm vô míi: §ãng míi, söa
ch÷a, c¶i t¹o c¸c lo¹i xe vËn chuyÓn x¨ng dÇu, ho¸ chÊt, khÝ ho¸ láng .
- Ngµy 19/12/2001: Theo chñ tr−¬ng cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nhµ
n−íc do §¶ng vµ ChÝnh Phñ ®Ò ra, Bé tr−ëng Bé Th−¬ng m¹i ®· ký quyÕt ®Þnh sè Q§ 1437/2001/ Q§ - BTM quyÕt ®Þnh ®æi tªn c«ng ty thµnh C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex . + Tªn gäi ®Çy ®ñ b»ng tiÕng ViÖt: C«ng ty thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex
Chương 1: Tổng quan về công ty cổ phẩn thiết bị xăng dầu Petrolimex. 1. Quá trình hình thành và phát triển
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement