Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By blog_kiss
#750509 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm gà trống thương phẩm tại Công ty giống gia cầm Lương Mỹ - Chương Mỹ - Hà Tây
KILOBOOK.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D−¬ng - KD44


2
Ch¨n nu«i gµ lµ mét nghÒ ®· cã tõ l©u trong c¸c hé gia ®×nh ë n«ng th«n.
Thùc tÕ ®· chøng minh ch¨n nu«i gµ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, chu kú s¶n xuÊt thÞt vµ trøng nhanh h¬n nhiÒu so víi nhiÒu vËt nu«i kh¸c. Chi phÝ thøc ¨n cho 1 kg t¨ng träng thÊp vµ nã t¹o ra nguån thùc phÈm cã gi¸ trÞ dinh d−ìng cao. Nã cung cÊp phÇn lín s¶n l−îng thÞt cho ngµnh ch¨n nu«i nãi chung vµ ngµnh gia cÇm nãi riªng. H¬n n÷a chu kú s¶n xuÊt gµ ng¾n do ®ã nã ®¸p øng ®−îc nhu cÇu thùc phÈm ngµy cµng cao trong x· héi c¶ vÒ sè l−îng còng chÊt l−îng s¶n phÈm. Ngµnh ch¨n nu«i gµ ph¸t triÓn cßn gãp phÇn bæ trî ®¸ng kÓ vµo viÖc ph¸t triÓn ngµnh trång trät, ngµnh ch¨n nu«i vµ c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c, lµm t¨ng nguån nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm, xuÊt khÈu thu ngo¹i tÖ phôc vô cho c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c trong nÒn kinh tÕ quèc d©n.
Ngµnh ch¨n nu«i gia cÇm nãi chung vµ ch¨n nu«i gµ nãi riªng trong
nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· tõng b−íc ®−îc Nhµ n−íc chó ý h¬n ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c gièng. Nhµ n−íc chó träng ®Çu t− nghiªn cøu ph¸t triÓn s¶n phÈm gµ gièng vµ nã ®· ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo viÖc ®¸p øng nhu cÇu vÒ khèi l−îng thÞt, trøng cña nh©n d©n. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ khèi l−îng nµy vÉn cßn khiªm tèn so víi nhu cÇu thùc phÈm cña nh©n d©n vµ nhu cÇu lµm nguyªn liÖu cho ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm bëi lÏ mét sè xÝ nghiÖp, doanh nghiÖp cho ra s¶n phÈm gièng tèt nh−ng qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô cßn nhiÒu ®iÒu bÊt cËp.
C«ng ty gièng gia cÇm L−¬ng Mü trùc thuéc tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt
Nam, ®−îc thµnh lËp theo nghÞ quyÕt sè 160-NNTCQD ngµy 24/09/1976 cña Bé tr−ëng bé N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp thùc phÈm (nay lµ Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n) do s¶n phÈm gµ gièng cña c«ng ty gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vÒ phÝa ®Çu ra (thÞ tr−êng tiªu thô vµ gi¸ c¶) s¶n xuÊt kinh doanh gµ chØ cã thÓ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn khi cã mét thÞ tr−êng æn ®Þnh vµ chiÕm thÞ phÇn lín.
§Ó gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm gµ gièng
cña C«ng ty trong thêi gian tíi, ®−îc sù ph©n c«ng cña khoa Kinh tÕ vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, ®−îc sù ®ång ý cña ban l·nh ®¹o C«ng ty gièng gia cÇm
Chăn nuôi gà là một nghề lâu đời trong các hộ gia đình ở nông thôn. Thực tế đã chứng minh chăn nuôi gà đem lại hiệu quả kinh tế cao, chu kỳ sản xuất thịt và trứ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement