Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By yuishiki_tinvao_chinhminh
#750507 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Những giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cơ khí 120
KILOBOOK.COM


2
§Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt tr−íc hÕt c¸c c«ng ty, doanh nghiÖp ph¶i duy tr× ®¶m b¶o ®−îc chÊt l−îng s¶n phÈm hµng ho¸ vµ ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó gi¶m ®−îc chi phÝ cho mçi s¶n phÈm cµng Ýt cµng tèt. Nh−ng vÉn ®¹t møc s¶n l−îng tèi ®a lîi nhuËn lín. Cã nh− vËy c¸c doanh nghiÖp míi cã thÓ ®øng v÷ng trªn thÞ tr−êng.
§ång thêi d−íi sù ph¸t triÓn vµ t¸c ®éng cña nÒn kinh tÕ c¸c c«ng ty,
doanh nghiÖp míi cã thÓ dùa vµo tiÒm n¨ng cña m×nh ®Ó tõ ®ã thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn.
C«ng ty c¬ khÝ 120 lµ mét doanh nghiÖp nhµ n−íc thuéc tæng c«ng ty c¬
khÝ giao th«ng vËn t¶i chuyªn s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng thuéc ph¹m vi kÕt cÊu thÐp m¹ kÏm, söa ch÷a xe m¸y c«ng tr×nh vµ s¶n xuÊt phô tïng l¾p gi¸p xe g¾n m¸y. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, ®Ó ®øng v÷ng trªn thÞ tr−êng c«ng ty lu«n phÊn ®Êu víi khÈu hiÖu: “+ TÊt c¶ v× quyÒn lîi cña kh¸ch hµng v× sù ph¸t triÓn l©u dµi cña c«ng ty. + §¶m b¶o qu¶n lý chÆt chÏ c¸c quy tr×nh ho¹t ®éng ®· cam kÕt víi kh¸ch hµng. + Kh«ng ngõng c¶i tiÕn n©ng cao h¬n n÷a sù tho¶ m·n cña kh¸ch hµng. “
Víi thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty c¬ khÝ 120 dùa trªn c¬ së
lý luËn chung d−íi sù h−íng dÉn cña thÇy §ång Xu©n Ninh chuyªn ®Ò

Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng
ty c¬ khÝ 120

Môc ®Ých bµi viÕt T×m ra ®iÒu m¹nh yÕu cña c«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh.
Ph©n tÝch c¸c ®iÒu kiÖn chñ quan, kh¸ch quan. ®iÒu kiÖn bªn trong , bªn ngoµi
céng víi kÕt qu¶ thùc tÕ cña ®èi t−îng nghiªn cøu. §Ó tõ ®ã t×m ra con ®−êng ®i cho doanh nghiÖp trªn thÞ tr−êng hiÖn nay
§èi t−îng cña chuyªn ®Ò nµy lµ : C«ng ty c¬ khÝ 120.
B»ng nh÷ng kÕt qu¶ cô thÓ mµ c«ng ty ®· ®¹t ®−îc trong nh÷ng n¨m tõ 1999 ®Õn n¨m 2001. Lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh cña ngµnh c¬ khÝ trong khi t×nh h×nh chung cña ngµnh cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n mµ c«ng ty vÉn ®øng v÷ng trªn thÞ tr−êng trong nh÷ng n¨m qua vµ hiÖn nay ®ang kh¼ng ®Þnh m×nh
Chương 1: Lý luận chung về hieeujq ủa sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. CHương 2: Thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty cơ khí 120. Chương 3: Một số gi
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement