Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguyentiencong_2986
#750506 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao khả năng têu thụ ô tô ở công ty cơ khí ô tô 3-2
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n

“Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng tiªu thô «t« ë
C«ng ty c¬ khÝ « t« 3-2 “ lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp.
Chuyªn ®Ò ®i s©u ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n
phÈm cña C«ng ty trong mét sè n¨m gÇn ®©y, qua ®ã x¸c ®Þnh ®−îc nh÷ng
thµnh tùu ®¹t ®−îc còng nh− nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n cña nã. Trªn c¬
së ®ã ®−a ra mét sè gi¶ ph¸p kiÕn nghÞ gãp phÇn ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô
s¶n phÈm cña C«ng ty. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, kÕt cÊu chuyªn ®Ò
cåm ba phÇn:

PhÇn thø nhÊt: Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña c«ng ty
PhÇn thø hai: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô xe « t« vµ chÊt l−îng dÞch
vô sau b¸n xe « t« cña C«ng ty c¬ khÝ « t« 3-2.
PhÇn thø ba: Mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh tiªu thô xe « t« ë C«ng ty c¬
khÝ « t« 3-2.


Phần 1: Quá trình phát triển và những đặc điểm của công ty. Phần 2: Thực trạng công tác tiêu thụ xe ô tô và chất lượng dịch vụ sau bán xe ô tô của công ty cơ kh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement