Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By anhvaem2997
#750503 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nâng cao hiệu quả kinh doanh trong vận tải hàng không của hãng hàng không quốc gia Việt Nam VNA
KILOBOOK.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp2
2.4.2. §èi mÆt víi t×nh tr¹ng chiÕn tranh vµ dÞch bÖnh trong khu vùc. 2.4.3. M¹ng ®−êng bay cßn ®¬n gi¶n. 2.4.4. Khã cã thÓ chiÕm lÜnh thÞ tr−êng trong khi tiÒm lùc cßn h¹n chÕ. 2.4.5. Ph¶i c¹nh tranh víi c¸c ph−¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸c ngµy cµng ph¸t triÓn. 2.4.6. Gi¶m dÇn sù hËu thuÉn cña Nhµ n−íc.
2.4.7. ChÝnh s¸ch vÜ m« ch−a phï hîp víi quy luËt kinh tÕ thÞ tr−êng.
2.5.Ph©n tÝch c¸c yÕu tè "®Çu ra"
2.5.1. XÐt vÒ c¬ cÊu thÞ tr−êng 2.5.2. XÐt vÒ c¬ cÊu nguån kh¸ch.
2.6.Ph©n tÝch mét sè chØ tiªu hiÖu qu¶
2.6.1. Kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ trong kinh doanh vËn t¶i hµng kh«ng.
2.6.2. ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vËn t¶i hµng kh«ng.
2.6.2.1. N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n 2.6.2.2. N¨ng lùc rót ng¾n thêi gian cña nh©n viªn phôc vô trùc tiÕp.
2.6.2.3. Doanh thu b×nh qu©n 1 hµnh kh¸ch vËn chuyÓn hay 1kg hµng ho¸ vËn t¶i. 2.6.2.4. Doanh thu b×nh qu©n 1 hµnh kh¸ch/km hay 1tÊn hµng ho¸/km
2.6.2.5. Lîi nhuËn. 2.6.2.6. §iÒu kiÖn ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cña tû gi¸ hèi ®o¸i.
2.6.2.7. SuÊt hao phÝ vèn. 2.6.2.8. Thêi h¹n hoµn vèn. 2.6.2.9. §ãng gãp cho hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi.
2.6.3. C¸c nh©n tè c¬ b¶n ¶nh h−ëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh trong vËn t¶i
hµng kh«ng.
2.7. KÕt luËn ph©n tÝch
Ch−¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh
3.1 Mét sè gi¶i ph¸p tèi −u ho¸ doanh thu vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh
cña VNA.
chương 1. khải quát về VNA. chương 2. chương 2. phân tích hoạt động kinh doanh của VNA. chương 3. một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh trong vận tải hà
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement