Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By julietdeptrai
#750502 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty XNK Thải Nguyên
KILOBOOK.COM
XuÊt ph¸t tõ mÆt lý luËn vµ thùc hiÖn ®Æt ra cho c«ng t¸c tiªu thô s¶n
phÈm, sau khi ®i s©u vµo kh¶o s¸t nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c nµy, ë
ct em ®· chän ®Ò tµi cho b¸o c¸c thùc ctËp tèt nghiÖp "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m
®Èy m¹nh c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty xuÊt
nhËp khÈu Th¸i Nguyªn”

Néi dung cña b¸o c¸o nµy gåm 3 phÇn chÝnh.
PhÇn Mét
: Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng tiªu thô s¶n
phÈm trong doanh nghiÖp.
PhÇn Hai:
T×nh h×nh c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng tiªu thô s¶n
phÈm t¹i c«ng ty.
PhÇn Ba:
Mét sè ph−¬ng h−íng nh»m ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô.
Vần đề cấp bách đặt ra hiện nay mỗi DN không những nâng cao chất lượng sp hàng hóa, mà còn tìm biện pháp hạ giá thành sp cải tiến mẫu mã mở rộng thị trường
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement