Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By luan0701
#750500 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp ở tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng licogi
KILOBOOK.COM

2
PhÇn I: Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt chñ yÕu ë
Tæng c«ng ty LICOGI ¶nh h−ëng ®Õn kh¶ n¨ng ®Êu
thÇu.
I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Tæng c«ng
ty LICOGI
1.Qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña Tæng cæng ty LICOGI
Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng-Bé x©y dùng (tªn giao
dÞch lµ Infrastructure Development and Construction Corporation viÕt t¾t lµ LICOGI) ®−îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 998/BXD-TCL§ ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé tr−ëng Bé x©y dùng trªn c¬ së hîp nhÊt Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp thi c«ng c¬ giíi (thµnh lËp n¨m 1960) vµ c«ng ty x©y dùng sè 18 (thµnh lËp n¨m 1961). Trô së chÝnh ®Æt t¹i Nhµ G1 ®−êng NguyÔn Tr·i ph−êng Thanh Xu©n Nam QuËn Thanh Xu©n, Hµ Néi Trùc thuéc Tæng c«ng ty cã 3 c«ng ty x©y dùng, 7 c«ng ty c¬ giíi vµ x©y l¾p, 1 c«ng ty c¬ khÝ, 2 c«ng ty s¶n xuÊt vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, 1 c«ng ty t− vÊn, 1 c«ng ty kinh doanh thiÕt bÞ vµ vËt liÖu x©y dùng, 1 c«ng ty l¾p m¸y ®iÖn n−íc, 2 tr−êng ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt, 1 chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh. Ngoµi ra, cßn cã 2 c«ng ty liªn doanh víi Mü vµ Cuba.
Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng LICOGI cã vèn ph¸p
®Þnh khi thµnh lËp ngµy 20/11/1995 lµ: 123 517 660 247 VN§ ®Òu lµ nguån vèn chñ së h÷u. Trong ®ã:
- Vèn cè ®Þnh: 105 872 280 104 VN§
- Vèn l−u ®éng: 17 645 380 143 VN§
Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng lµ ®¬n vÞ chuyªn ngµnh
x©y l¾p ®· tõng tham gia thi c«ng hÇu hÕt c¸c c«ng tr×nh lín cã ý nghÜa quan träng vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ, quèc phßng cña ®Êt n−íc tõ nh÷ng n¨m ®Çu cña thËp kû 60 ®Õn nay nh− Khu Gang thÐp Th¸i Nguyªn, nhµ m¸y ®iÖn U«ng BÝ, nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn Ph¶ L¹i; c¸c nhµ m¸y Thuû ®iÖn Hoµ B×nh, TrÞ An, VÜnh S¬n, Th¸c M¬, Yaly; c¸c nhµ m¸y xi m¨ng BØm S¬n, Hoµng Th¹ch, Hµ Tiªn; nhµ m¸y kÝnh §¸p CÇu; nhµ häp ChÝnh Phñ; tr−êng ®¹i häc kiÕn tróc Hµ néi...
Hoạt động đầu tư xây lắp có đặc thù của nó là tính cạnh tranh giữa nhà thầu rất cao. thực tế cho thấy để đứng vững và chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này, bất
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement