Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kntphuc
#750499 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của chi nhánh hóa dầu Hải Phòng
KILOBOOK.COM

2
Song trong qu¸ tr×nh ®æi míi chi nh¸nh dÇn thay ®æi bé mÆt æn ®Þnh dÇn vµ
®Õn nay ®· t¹o ®−îc chç ®øng trªn thÞ tr−êng, quy m« cña chi nh¸nh ngµy
cµng ®−îc më réng h¬n, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng cao, chi
nh¸nh ®· t¹o ®−îc chç ®øng trªn thÞ tr−êng.
V× vËy, viÖc nghiªn cøu t×nh tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña chi nh¸nh ®Ó
t×m ra biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh tÕ lµ vÊn ®Ò quan träng hiÖn
nay. XuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm nµy vµ qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i Chi nh¸nh ho¸ dÇu
H¶i Phßng víi sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o h−íng dÉn vµ víi sù chØ b¶o nhiÖt t×nh
cña ®¬n vÞ thùc tËp em ®· chän ®Ò tµi “Mét sè vÊn ®Ò vÒ n©ng cao hiÖu qu¶
s¶n xuÊt kinh doanh cña Chi nh¸nh ho¸ dÇu H¶i Phßng “ lµm kho¸ luËn
tèt nghiÖp cña m×nh.
KÕt cÊu cña ®Ò tµi ngoµi lêi nãi ®Çu ®−îc tr×nh bµy ë 3 ch−¬ng chÝnh:
Ch−¬ng 1: Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh
trong doanh nghiÖp.
Ch−¬ng 2: T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¹i chi nh¸nh ho¸ dÇu
H¶i Phßng .
Ch−¬ng 3: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh
doanh ë Chi nh¸nh ho¸ dÇu H¶i Phßng .
Víi thêi gian thùc tÕ ch−a nhiÒu vµ víi kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é cã h¹n
nh÷ng thiÕu xãt trong bµi viÕt nµy lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái, em mong nhËn
®−îc sù gãp ý cña thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó bµi viÕt ®−îc tèt h¬n.
Qua ®©y em xin ®−îc bµy tá lßng biÕt ¬n ch©n thµnh tíi thÇy gi¸o
Hoµng ThÞ Thanh V©n còng nh− c¸c c« chó, anh chÞ trong Chi nh¸nh ho¸ dÇu
H¶i Phßng ®· gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy.
Việc nghiên cứu tình trạng sản xuất kinh doanh của chi nhánh để tìm ra biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh tế là vấn đề quan trọng hiện nay
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement