Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoang_0510
#750493 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng và giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Tổng công ty cà phê Việt Nam
KILOBOOK.COM
LuËn v¨n
LuËn v¨n
LuËn v¨n
LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn kim Dung
tèt nghiÖp NguyÔn kim Dung
tèt nghiÖp NguyÔn kim Dung
tèt nghiÖp NguyÔn kim Dung

Th−¬ng m¹i K3A - 08
- 2 -
phÇn I
TÇm quan träng cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu
®èi víi sù nghiÖp ®æi míi cña ®Êt n−íc

I. Kh¸i niÖm, néi dung cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu:

1. Kh¸i niÖm:

XuÊt khÈu hµng ho¸ lµ ho¹t ®éng kinh doanh bu«n b¸n ë ph¹m vi quèc
tÕ. §ã kh«ng ph¶i lµ nh÷ng hµnh vi bu«n b¸n riªng lÎ mµ lµ c¶ mét hÖ thèng c¸c quan hÖ mua b¸n trong th−¬ng m¹i cã tæ chøc tõ bªn trong ra bªn ngoµi nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng ho¸, chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ æn ®Þnh vµ tõng b−íc n©ng cao møc sèng cña nh©n d©n.

Ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ bu«n b¸n hµng ho¸, dÞch vô cho ng−êi n−íc
ngoµi nh»m thu ngo¹i tÖ ( theo nguyªn t¾c trong th−¬ng m¹i ®ã lµ lîi Ých tõ lîi thÕ so s¸nh) nh»m t¨ng tÝch luü cho Ng©n s¸ch nhµ n−íc, ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, khai th¸c nh÷ng −u thÕ tiÒm n¨ng cña ®Êt n−íc. §©y lµ mét trong
nh÷ng h×nh thøc kinh doanh quèc tÕ quan träng nhÊt. Nã ph¶n ¸nh quan hÖ mua b¸n, trao ®æi hµng ho¸ v−ît qua biªn giíi cña mét quèc gia vµ gi÷a thÞ
tr−êng néi ®Þa vµ c¸c khu chÕ xuÊt. C¸c quèc gia kh¸c nhau khi tham gia vµo ho¹t ®éng xuÊt khÈu ph¶i tu©n theo nh÷ng tËp qu¸n, ph¸p luËt, th«ng lÖ quèc tÕ còng nh− cña c¸c ®Þa ph−¬ng. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng kinh tÕ
quèc tÕ c¬ b¶n ®èi víi tÊt c¶ c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®ãng vai trß rÊt quan träng trong viÖc phôc vô cho môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n−íc, ph¶n ¸nh mèi quan hÖ x· héi vµ sù phô thuéc lÉn nhau vÒ kinh tÕ gi−· nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt hang ho¸ riªng biÖt ë mçi quèc gia. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu còng chÝnh lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh quèc tÕ ®Çu tiªn cña mét doanh nghiÖp vµ còng lµ chiÕc ch×a kho¸ më ra nh÷ng con ®−êng th©m nhËp vµ ph¸t triÓn thÞ tr−êng cña mét quèc gia trªn th−¬ng tr−êng quèc tÕ.
chương 1. tầm quan trọng của hđ xuất khẩu đối với sự nghiệp đổi mới đất nước. chương 2. thực trạng oạt động xuất khẩu của Tổng công ty cà phê Việt Nam. chương 3
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement