Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By bubu_mylove_1991
#750487 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở xí nghiệp vận tải biển vinafco
KILOBOOK.COM


_______________________________________________________________________________________
2
th× ph¶i cã sù ®Çu t− rÊt c«ng phu. Trong thêi gian thùc tËp t¹i XÝ NghiÖp VËn T¶i BiÓn Vinafco, em chän ®Ò tµi: "Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh ë XÝ NghiÖp VËn T¶i BiÓn Vinafco" lµm néi dung nghiªn cøu cho chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh.
H−íng nghiªn cøu lµ kÕt hîp gi÷a lÝ luËn vµ thùc tiÔn. Tõ viÖc kh¶o s¸t
t×nh h×nh thùc tÕ cña XÝ nghiÖp qua c¸c n¨m, kÕt hîp víi lÝ luËn kinh tÕ mµ cô thÓ lµ lÝ luËn vÒ qu¶n lÝ, vÒ vèn, vÒ c¹nh tranh... ®Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña XÝ nghiÖp , qua ®ã ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ë XÝ NghiÖp VËn T¶i BiÓn Vinafco .
Néi dung chuyªn ®Ò tèt nghiÖp bao gåm:
- Më ®Çu.
- Ch−¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ vèn vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn trong
doanh nghiÖp.
- Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn ë XÝ NghiÖp VËn T¶i
BiÓn Vinafco .
Ch−¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý,sö dông
vèn s¶n xuÊt kinh doanh ë XÝ NghiÖp VËn T¶i BiÓn Vinafco .
-
KÕt luËn:
Tr−íc sù thay ®æi vÒ chÊt trong ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty ViÖt Nam,
cïng víi viÖc ¸p dông ®Çy ®ñ chÕ ®é kÕ to¸n míi ë doanh nghiÖp, vÊn ®Ò qu¶n lÝ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ®· thay ®æi s©u s¾c c¶ vÒ ph−¬ng ph¸p luËn vµ chØ tiªu ®¸nh gi¸. Do ®ã, t¹o nªn khã kh¨n rÊt lín trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi vµ nh÷ng sai sãt kh«ng thÓ tr¸nh khái. V× vËy, rÊt mong sù ®ãng gãp cña c¸c thÇy, c« gi¸o.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h−íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o §µm V¨n
HuÖ vµ c¸c c« chó c¸n bé ë XÝ NghiÖp VËn T¶i BiÓn Vinafco ®· gióp em hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy.


Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh, nhất là trong kinh doanh đường biển không phải là vấn đề mới mẻ. nó được hình thành ngay sau khi tài chính ra đồi, nó
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement