Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By dinhcongky_vn
#750482 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tổ chức quản lý, sử dụng lao động và tiền lương trong công ty dệt may Hà Nội
KILOBOOK.COM

2
nh»m t¹o cho C«ng ty chç ®øng v÷ng ch¾c trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng c¹nh tranh nãng báng hiÖn nay. ChÝnh v× lÏ ®ã mµ c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng tiÒn l−¬ng ë C«ng ty rÊt ®−îc coi träng.
Qua viÖc nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tÕ t¹i C«ng ty DÖt- May Hµ Néi,
b»ng nh÷ng kiÕn thøc ®· ®−îc trang bÞ trong qu¸ tr×nh häc tËp t¹i tr−êng cïng sù chØ b¶o tËn t×nh cña gi¸o viªn h−íng dÉn vµ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn phßng Tæ chøc, phßng KÕ to¸n cña C«ng ty t«i ®· chän vÊn ®Ò:
Tæ chøc qu¶n lý, sö dông lao ®éng vµ tiÒn l−¬ng trong c«ng ty
DÖt- May Hµ Néi” ®Ó lµm luËn v¨n tèt nghiÖp.
Ngoµi lêi më ®Çu, kÕt luËn vµ danh môc tµi liÖu tham kh¶o, b¶n luËn
v¨n ®−îc kÕt cÊu thµnh 3 phÇn:
PhÇn I: C¬ së lý luËn chung vÒ qu¶n lý lao ®éng vµ tiÒn l−¬ng
trong doanh nghiÖp.
PhÇn II: Tæ chøc qu¶n lý, sö dông lao ®éng vµ tiÒn l−¬ng trong
C«ng ty DÖt May Hµ Néi
PhÇn III: Mét sè kiÕn nghÞ liªn quan ®Õn t×nh h×nh lao ®éng vµ
chÕ ®é tiÒn l−¬ng hiÖn nay cña C«ng ty DÖt May Hµ Néi
Do kiÕn thøc còng nh− kinh nghiÖm cña mét sinh viªn lÇn ®Çu tiÕp
cËn víi thùc tÕ nªn khã tr¸nh khái thiÕu sãt, rÊt mong sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« vµ c¸c b¹n sinh viªn ®Ó b¶n luËn v¨n nµy ®−îc hoµn thiÖn h¬n.

yêu cầu đặt ra đối với công ty dệt may HN là phải có 1 đội ngũ nhân viên đông đảo, trình độ chuyên môn cao và năng lực làm việc tốt đề đảm bảo cho hđsxkd không
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement