Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By xu_ka_310
#750480 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty thiết bị đo điện Hà Nội
KILOBOOK.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp


Lª Minh §øc2

Ch−¬ng I
C¬ së lý luËn vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh


I.

Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp

1.
Kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh
HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ biÓu hiÖn tËp
trung cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ theo chiÒu s©u, ph¶n ¸nh tr×nh ®é khai th¸c c¸c nguån lùc (nh©n lùc, vËt lùc, tiÒn vèn ) vµ tr×nh ®é chi phÝ c¸c nguån lùc ®ã trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ®Ó ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu kinh doanh.
NÕu ký hiÖu: H – HiÖu qu¶ kinh doanh
K – KÕt qu¶ ®¹t ®−îc C – Hao phÝ nguån lùc g¾n víi kÕt qu¶ ®ã
Th× ta cã c«ng thøc sau ®Ó m« t¶ hiÖu qu¶ kinh doanh

K
H =
C
Nh− vËy hiÖu qu¶ kinh doanh lµ th−íc ®o ngµy cµng trë nªn quan träng
cña sù t¨ng tr−ëng kinh tÕ vµ lµ chç dùa c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn môc tiªu kinh tÕ cña doanh nghiÖp trong tõng thêi kú.
2.
B¶n chÊt cña hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh
B¶n chÊt cña hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ n©ng cao n¨ng suÊt lao
®éng x· héi vµ tiÕt kiÖm lao ®éng x· héi. §©y lµ hai mÆt cã quan hÖ mËt thiÕt cña vÊn ®Ò hiÖu qu¶ kinh tÕ. §Ó ®¹t ®−îc môc tiªu kinh doanh c¸c doanh nghiÖp ph¶i chó träng vµ ph¸t huy tèi ®a n¨ng lùc, hiÖu n¨ng cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt, tiÕt kiÖm mäi chi phÝ. Tuy vËy, ®Ó hiÓu râ b¶n chÊt cña hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cÇn ph©n biÖt hai kh¸i niÖm HiÖu qu¶ vµ KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh.

KÕt qu¶ lµ ph¹m trï s¶n xuÊt ph¶n ¸nh nh÷ng c¸i thu ®−îc sau mét
kho¶ng thêi gian s¶n xuÊt kinh doanh ®−îc biÓu hiÖn b»ng ®¬n vÞ hiÖn vËt (tÊn, t¹, Kg...) vµ ®¬n vÞ gi¸ trÞ (®ång, triÖu ®ång... ). KÕt qu¶ cßn ph¶n ¸nh qui m« ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
HiÖu qu¶ lµ ph¹m trï ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc s¶n xuÊt
hay ph¶n ¸nh mÆt chÊt l−îng cña qu¸ tr×nh kinh doanh. ViÖc x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh doanh còng rÊt phøc t¹p bëi kÕt qu¶ kinh doanh vµ hao phÝ nguån
Muốn đứng vững trên thị trường, đòi hỏi những nhà quản lý luôn phải thường xuyên cải tiến sp, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sp. nắm được vấn đề nay, ban l
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement