Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kiemchuamai
#750479 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở công ty cptm tuấn khanh
KILOBOOK.COM

LuËn v¨n tèt nghiÖp
Ch−¬ng I
Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh
Cña doanh nghiÖp
i. Kh¸I niÖm vµ c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp 1.Kh¸i niÖm :
HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ®−îc mäi ng−êi quan
t©m tíi. Cã rÊt nhiÒu kh¸i niÖm kh¸c nhau vÒ vÊn ®Ò nµy, ch¼ng h¹n nh−:
HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ c¸c chØ tiªu ®−îc x¸c ®Þnh b»ng tû lÖ so
s¸nh gi÷ kÕt qu¶ víi chi phÝ.
HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ møc ®é h÷u Ých cña s¶n phÈm s¶n xuÊt ra
tøc lµ gÝa trÞ sö dông cña nã, hoÆc lµ doanh thu vµ nhÊt lµ lîi nhuËn thu ®−îc sau qu¸ tr×nh kinh doanh.
Ngoµi ra nã cßn nhiÒu kh¸i niÖm kh¸c nhau vÒ vÊn ®Ò nµy, nh−ng kh¸i niÖm
sau ®ay cã thÓ lµ tæng qu¸t nhÊt:
HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ biÓu hiÖn tËp trung sù
ph¸t triÓn kinh tÕ theo chiÒu s©u, ph¶n ¸nh tr×nh ®é khai th¸c nguån lùc vµ tr×nh ®é chi phÝ c¸c nguån lùc trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét yÕu tè quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ sù t¨ng tr−ëng vµ thùc hiÖn c¸c môc tiªu vÒ kinh tÕ doanh nghiÖp trong tõng thêi. 2. Nh÷ng quan ®iÓm c¬ b¶n vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp:
2.1 C¸c quan ®iÓm vÒ kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶:
KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh dãanh: Lµ mét sè tiÒn mµ doanh nghiÖp thu ®−îc sau
mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc:


HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh bao gåm hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ x· héi: + HiÖu qu¶ kinh tÕ:
Lµ sù so s¸nh gi÷a kÕt qu¶ kinh doanh ®¹t ®−îc víi tµon
bé chi phÝ mµ doanh nghiÖp ph¶i bá ra ®Ó ®−îc kÕt qu¶ ®ã.
+ HiÖu qu¶ x· héi:
Ph¶n ¸nh kÕt qu¶ mµ doanh nghiÖp ®¹t ®−îc vÒ mÆt x·
héi: Møc ®é ng©n s¸ch, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng−êi lao ®éng, c¶ thiÖn m«i tr−êng …. 2.2 Sù cÇn thiÕt ph¶i kÕt hîp gi÷a hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ x· héi:
HiÖu qña kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ x· héi lµ hai mÆt cña mét vÊn ®Ò cã t¸c ®éng
biÖn chøng, qua l¹i lÉn nhau. HiÖu qu¶ kinh tÕ quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ x· héi nh−ng
KÕt qu¶ = Tæng doanh thu – Tæng chi phÝ
Chương 1. lý luận chung về hiệu quả kinh doanh của DN. chương 2. phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh ở công ty. chương 3. một số Biện pháp nâng cao hiệu qu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement