Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By pe_nuong
#750478 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp hoàn thiện quản trị nhân sự tại tổng công ty xăng dầu Việt Nam
KILOBOOK.COM

2
2.Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Tæng c«ng ty
32
3.C¬ cÊu tæ chøc cña Tæng c«ng ty
34
4.Nghµnh nghÒ kinh doanh cña Tæng c«ng ty
37
5.M«i tr−êng kinh doanh cña Tæng c«ng ty
39
II.Ph©n tÝch kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty
41
1.Ph©n tÝch kÕt qu¶ nhËp khÈu cña Tæng c«ng ty
41
2.Ph©n tÝch kÕt qu¶ tiªu thô cña c«ng ty theo kÕt cÊu mÆt hµng kinh
doanh
42
3.KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty
44
III. Thùc tr¹ng qu¶n trÞ nh©n sù cña Tæng c«ng ty
46
1.T×nh h×nh qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Tæng c«ng ty
46
2. Thùc tr¹ng tuyÓn dông nh©n sù t¹i Tæng c«ng ty
50
3.Thùc tr¹ng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù t¹i Tæng c«ng ty
53
3.1.§µo t¹o nh©n sù
53
3.2. Ph¸t triÓn nh©n sù
58
4.Thùc tr¹ng ®¸nh gi¸ vµ ®·i ngé nh©n sù t¹i Tæng c«ng ty
58
Ch−¬ng 3: mét sè gi¶I ph¸p nh»m hoµn thiÖn qu¶n trÞ nh©n sù t¹i tæng c«ng ty x¨ng dÇu viÖt nam
63
I.Tæng hîp ®¸nh gi¸ vÒ qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Tæng c«ng ty
63
1.Ph©n tÝch c«ng viÖc
65
2.TuyÓn dông nh©n sù
65
3.§µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù
66
4.§¸nh gi¸ vµ ®·i ngé nh©n sù
67
II.§Þnh h−íng ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty trong thêi gian tíi
69
1.Ph−¬ng h−íng vµ môc tiªu phÊn ®Êu cña Tæng c«ng ty trong thêi gian tíi
69
Tầm quan trọng của yếu tố con người trong bất cứ 1 DN hay 1 tổ chức nào cũng là 1 thực tế hiển nhiên không ai phủ nhận được. trong DN mỗi con người là 1 thế giớ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement