Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By timbaland_3107
#750472 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Sức cạnh tranh và giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của công ty may xuất khẩu trong thị trường quốc tế
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thuû


- 2 -
1. Nh÷ng thuËn lîi , khã kh¨n.
1.1- ThuËn lîi .
1.2 – Khã kh¨n.
2- KÕt qu¶ kinh doanh trong c¸c n¨m qua. §¸nh gi¸.
II /. Thùc tr¹ng c¹nh tranh cña mÆt hµng. 1. §èi thñ c¹nh tranh.
2.Ph©n tÝch c¹nh tranh theo mét sè yÕu tè chñ yÕu
2.1- ChÊt l−îng
2.2- Gi¸ c¶ 2.3- TÝnh ®a d¹ng kiÓu d¸ng
2.4 –DÞch vô , ph−¬ng ph¸p phôc vô kh¸ch hµng 2.5-C¸c vÊn ®Ò kh¸c
III/.§¸nh gi¸ chung thùc tr¹ng vµ kh¸ch quan c¹nh tranh 1.Nh÷ng mÆt m¹nh
2.Nh÷ng mÆt yÕu 3.VÊn ®Ò ®Æt ra víi c«ng ty Ch−¬ng III :
Ph−¬ng h−íng vµ biÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña
c«ng ty may xuÊt khÈu trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng may mÆc thêi trang I/. Môc tiªu vµ ph−¬ng h−íng n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty trong
thêi gian tíi 1.§Þnh h−íng ph¸t triÓn cña nghµnh may mÆc tíi n¨m 2010
2.Môc tiªu vµ ph−¬ng h−íng ho¹t ®éng cña C«ng ty may xuÊt khÈu giai ®o¹n
2005 – 2010 2.1- VÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu 2.2- VÒ ph¸t triÓn thÞ tr−êng 2.3- VÒ tæ chøc , ®µo t¹o
3.Ph−¬ng h−íng n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu nghµnh may mÆc thêi trang
II/.Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty may xuÊt khÈu 1.VÒ phÝa c«ng ty
1.1- §Èy m¹nh vµ n©ng cao chÊt l−îng ho¹t ®éng Marketing më réng thÞ tr−êng xuÊt khÈu
1.1.1- T¨ng c−êng ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr−êng nh»m x¸c ®Þnh nhu cÇu, thÞ hiÕu kh¸ch hµng ...............................................................................................
1.1.2- Nghiªn cøu , ph©n tÝch ®èi thñ c¹nh tranh 1.1.3- §Èy m¹nh ho¹t ®éng khuyÕch tr−¬ng qu¶ng c¸o
1.2- Sö dông chÝnh s¸ch gi¸ c¶ cã hiÖu qu¶ 1.3- Thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng xuÊt khÈu
1.4- N©ng cao chÊt l−îng hµng ho¸ vµ c¶i tiÕn c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l−îng
1.5- Tæ chøc c«ng t¸c nghiªn cøu mÉu mèt 1.6- N©ng cao tr×nh ®é ng−êi lao ®éng
1.7- Më réng c¸c mèi liªn kÕt kinh tÕ 1.8- N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn , chi phÝ lîi nhuËn
2.VÒ phÝa nhµ n−íc ............................ 2.1- Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch ®èi víi xuÊt khÈu hµng may mÆc
Sự sống còn và phát triển của mỗi DN mà đã có sự cạnh tranh giữa các DN với nhau. cạnh tranh từ đó đã ra đời góp phần giúp cho DN khẳng định sức mạnh chính mình
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement